Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2008. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja projekti vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1189
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1189-k

 

 

Tallinna linna 2008. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja projekti vormide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 561 lg 1 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktide 7.4 ja 8.1 alusel:

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2008. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja projekti vormid (lisa 1-12).

2. Ametiasutustel esitada oma haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga ning ameti tegevusvaldkonna investeeringute kava Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2007 korralduse lisas 1 kehtestatud korras ja lisades 2 -12 toodud vormidel.

3. Linnaosade valitsustel esitada investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormil 2 koos infokaartidega vormil 3 vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 17. augustiks 2007.

4. Linnaosade valitsustel esitada täidetud tootekaardid oma toodete kohta vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektrooniliselt hiljemalt 14. augustiks 2007. Ametitel tagastada kooskõlastatud vormid linnaosade valitsustele nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal viseerituna hiljemalt 24. augustiks 2007.

5. Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel koostada peale Tallinna Linnavolikogu poolt Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011 kinnitamist linnapea käskkiri „2008. aasta tegevuskulude piirsummad ametiasutuste haldusalade lõikes“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. juuni 2007

korralduse nr 1189-k

LISA 1

 

Tallinna linna 2008. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

 

 

1. Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste eelarve projekti koostamise üldsätted

1.1 Tallinna linna (edaspidi linna) ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ja tema hallatavate asutuste 2008. aasta eelarve projekt (edaspidi ametiasutuse haldusala eelarve projekt) koostatakse tekkepõhiselt, võttes planeerimisel arvesse linnapea käskkirjaga kehtestatud 2008. aasta tegevuskulude piirsummad.

1.2 Linna asutuste 2008. aasta eelarve projekt koostatakse järgmiste vormide kohaselt:

1.2.1 Vorm 1 „Ametiasutuse haldusala 2008. aasta eelarve projekti koond asutuste lõikes“ (lisa 2);

1.2.2 Vorm 2 „Investeeringute koondkava“ (lisa 3);

1.2.3 Vorm 3 „Investeeringuobjekti infokaart“ (lisa 4);

1.2.4 Vorm 4 „Linna poolt kaasfinantseeritavad projektid ja programmid 2008-2010“ (lisa 5);

1.2.5 Vorm 5 „Linna nimel võetavad pikaajalised lepingulised kohustused asutuste lõikes 2008 – 2010“ (lisa 6);

1.2.6 Vorm 6 „Lasteaedade, koolide ja teiste haridusasutuste kontingent 2008. aastal“ (lisa 7);

1.2.7 Vorm 7 „Kutseõppeasutuste kontingent 2008. aastal“ (lisa 8);

1.2.8 Vorm 8 „Ametiasutuse koosseisunimestik 2008. aastal“ (lisa 9);

1.2.9 Vorm 9 a „Toote püsiandmed“ (lisa 10);

1.2.10 Vorm 9 b „Toote operatiivandmed“ (lisa 10);

1.2.11 Vorm 10 a „Ameti haldusala seletuskirja näidis“;

1.2.12 Vorm 10 b „Linnaosa valitsuse seletuskirja näidis“ (lisa 11);

1.2.13 Vorm 11 a „Ametiasutuse haldusala 2008. aasta eelarve projekti lisataotluste koond“;

1.2.14 Vorm 11 b „Investeeringute lisataotluse koondkava“ (lisa 12).

2. Ametiasutuste põhitegevuse eelarve projekti koostamine vormidel

2.1 Eelarve vormide täitmisel juhinduda käesolevast korrast ja vormidele lisatud märkustest ning selgitustest.

2.2 Vajadusel saab ametiasutus esitada kulude lisataotluse paberkandjal, kooskõlastatult vastavat ametiasutust kureeriva Tallinna Linnavalitsuse liikmega, koos põhjaliku seletuskirja ning eelarve kalkulatsioonidega vastavalt vormile 11 a.

2.3  Linna ühtsesse majandustarkvarasse SAP (edaspidi SAP) sisestatud kavandatavate tegevuskulude ja esitatud lisataotluse kohta koostab ametiasutus tegevuskulude koondseletuskirja (lähtudes vormist 10 a või 10 b), milles tuuakse iga toote ja eelarvepositsiooni (fondi) kohta arvestused, selgitused ja põhjendused kavandatavate kulude mahu ning sisu kohta (sh õigusaktid, kehtivad lepingud vm juriidiliselt siduvad kohustused, millest lähtuvalt kulu tehakse). Seletuskiri peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

2.3.1 kavandatavad kulud, mis eelnevatel eelarveaastatel puudusid koos kulude vajalikkuse põhjendusega;

2.3.2 kulud, mis võrreldes eelmise eelarveaastaga kasvavad ning põhjendused kulude kasvu kohta;

2.3.3 selgitused ja põhjendused üritusteks, projektideks ja toetusteks planeeritud kulude mahu ja sisu kohta;

2.3.4 Tallinna Haridusamet täidab täiendavalt vormid 6 ja 7;

2.3.5 Juhul kui ametiasutus on oma eelarve projektis planeerinud kulusid osalemiseks koostööprojektides, millega kaasneb linnapoolse kaasfinantseerimise vajadus, tuleb projekti ja kavandatud kulude kohta täita vorm 4 (v.a kaasfinantseeritavad investeeringud, mis on esitatud investeeringute koondkavas), lisades vormile selgitused iga projekti kohta;

2.3.6 SAP-i sisestatud tulude prognoosi põhjendamiseks koostab ametiasutus oma haldusala tulude koondseletuskirja, milles tuuakse ära tulude prognooside arvestused ja alusandmed asutuste lõikes.

2.4 Linna ametiasutused täidavad oma haldusala toodete kohta tootekaardid vastavalt vormidele 9 a ja 9 b. Toote püsiandmete infokaardi (vorm 9 a) täitmisel lähtuda veebilehel http://veeb.tallinn.ee/finants/ esitatud püsiandmetest, neid vajadusel täpsustades.

2.5 Linnaosa valitsus esitab toodete kohta täidetud vormid (vormid 9 a ja 9 b) vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile punktis 5.3 nimetatud tähtajal ja korras. Amet kontrollib vormidel 9 a ja 9 b esitatud andmete korrektsust, õigsust ja vastavust toote standarditele ning tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud tootekaardid linnaosade valitsustele punktis 6.3 nimetatud tähtajal.

2.6 Ametiasutus lisab eelarveprojektile seletuskirja lähtudes vormist 10 a või 10 b.

3. Ametiasutuste personalikulude planeerimine 2008. aasta eelarve projektis

3.1 Ametiasutuse 2008. aastal personalikulude kohta täidetakse vorm 8.

3.2 Töötasu planeerimisel lähtub ametiasutus alljärgnevast:

3.2.1 Teenistuja töötasust moodustab põhilise osa ametipalk, mis määratakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusele nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur,  teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ ning linnavalitsuse korraldusega (v.a linnavolikogu kantselei) kinnitatud ametiasutuse koosseisunimestikule koos ametikohtade palgaastmetega.

3.2.2 Uute ametikohtade loomise ning ametipalkade muutmise vajadusel ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb seda põhjendada eelarve projekti seletuskirjas vormil 10 a või 10 b, milles kajastub ametiasutuse teenistujate kinnitatud koosseis koos palgaastmete ja ametipalkadega ning järgmiseks aastaks planeeritud teenistujate koosseis koos palgaastmete ja ametipalkadega.

3.2.3 Koosseisuväliste teenistujate teenistusse võtmise või teenistussuhte pikendamise vajadusel tuleb seletuskirjas näidata, milliste ajutise iseloomuga tööde täitmiseks see on vajalik ja milliseks ajaks (ametikoha nimetus, teenistuse alguse ja lõpu kuupäevad). Koosseisuväliste teenistujate personalikulud planeeritakse eelarvesse analoogiliselt koosseisuliste teenistujate personalikuludega. Koosseisuväliste teenistujate ametikohad, s.h ka välisrahastusega projektide eelarvest finantseeritavad ametikohad kajastatakse vormil 8 analoogiliselt koosseisuliste teenistujate ametikohtadega.

3.2.4 Teenistujate tulemuslikuma töö motiveerimiseks planeerib ametiasutus 2008. aasta eelarve projektis kuni 5% ulatuses teenistujate ametipalkade summast täiendavaid töötasuvahendeid lisatasu ja preemia maksmiseks.

3.2.5 Puhkusetoetuseks nähakse ette üks ametipalk teenistuja kohta.

3.2.6 Tallinna põhimäärusest tulenevate sotsiaalsete garantiidega seotud erakorralisteks sündmusteks kavandab ametiasutus kuni 2% teenistujate ametipalkade summast.

3.2.7 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu planeerimisel põhjendab ametiasutus eelarve projekti seletuskirjas ajutiste lepinguliste töötajate kasutamise vajalikkust ja otstarbekust, tuues ära ajutiste lepinguliste tööde loetelu koos planeeritava töötasuga.

3.2.8 Linnaosa valitsus esitab koos oma eelarve projektiga andmed linnaosa halduskogu liikmete arvu, komisjonide liikmete arvu, halduskogude komisjonide esimeeste arvu (v.a halduskogu esimees, kui halduskogu komisjoni esimees) ning halduskogu liikmete ja komisjonide liikmete töötundide arvu kohta kuus.

3.2.9 Ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töötasu planeerimisel lähtutakse ettenähtud korras kinnitatud asutuse struktuurist ja töötajate koosseisunimestikust ning asutuse palgajuhendis sätestatud ametikohtade kuupalgamääradest ning lisatasude, preemiate ja toetuste maskmise põhimõtetest. Uute töökohtade ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb seda põhjendada eelarve projekti seletuskirjas.

3.2.10 Ametiasutuste teenistujate ja ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate üldist palgatõusu 2008. aasta eelarve projektis asutused ise ei planeeri. Linnale oluliste valdkondade töötajate ühistel põhimõtetel toimuv palgatõus vaadatakse läbi ja selleks vajalik ressurss lepitakse kokku eelarve menetlemise käigus, arvestades tarbijahinnaindeksi muutumist, olukorda Tallinna tööjõuturul ning läbirääkimisi ametiühingute ja kutseliitudega.

3.2.11 Lähtudes sotsiaalministri 24. aprilli 2003 määrusest nr 74 “Töötajate tervisekontrolli kord“ ja tulenevalt aasta jooksul kohustusliku tervisekontrolli läbivate teenistujate arvust ning teenuse pakkuja hinnakirjast planeeritakse ametiasutuste teenistujate tervisekontrolli läbiviimise kuludeks 400 krooni tervisekontrolli läbiva teenistuja kohta. Infosaalide teenistujate ning hooldustöötajate vaktsineerimise kuludeks planeeritakse täiendavalt sellele 160 krooni teenistuja kohta.

3.2.12 Arvestades ametiasutuse töökeskkonna riskianalüüsi ja selle alusel koostatud tegevuskava planeeritakse vahendid töötervishoiuarsti otsuse alusel tehtavate kulude hüvitamiseks järgmiselt:

3.2.12.1 nägemisteravust korrigeerivate abivahendite kulude hüvitamiseks kuvariga töötavatele teenistujatele on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 1200 krooni iga neljanda vähemalt pool oma tööaega kuvariga töötava teenistuja kohta aastas;

3.2.12.2 massaaži-, ravivõimlemise või muu sellise kuuri kulude hüvitamiseks sundasendis töötavale teenistujale on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 800 krooni iga kolmanda sundasendis töötava teenistuja kohta aastas.

3.2.12.3 Ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töötervishoiukulud planeeritakse analoogiliselt ametiasutuste nimetatud kuludega, arvestades töökeskkonna riskianalüüsi, selle alusel koostatud tegevuskava ning asutuse tegevuse eripära ja -tingimusi.

3.3 Ametiasutuste teenistujate tööalaseks koolitamiseks (s.h koolituslähetus) planeeritakse vahendid kuni ühe ametipalga suuruses summas iga teenistuja kohta.

3.4 Ametiasutuste teenistujate tsentraliseeritud koolituskulud planeeritakse vastavalt koolitusprioriteetidele ja ametiasutuste koolitusvajadusele linnakantselei eelarve projektis.

3.5 Ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate koolitamiseks (s.h koolituslähetus) planeeritakse vahendid arvestades asutusele seatud eesmärke, töötajate koolitusvajadusi, ning asutuse tegevuse eripära ja –tingimusi.

3.6 Ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus planeerib kulud oma töötajate töö- ja teenistuslähetusteks (lähetuskulud, v.a koolituslähetus) eelarve projekti tegevuskuludes.

4. Infotehnoloogia kulude planeerimine 2008. aasta eelarve projektis

4.1 Linna eelarves planeeritakse infotehnoloogia kulusid (edaspidi IT kulud) kolmel tasandil alljärgnevalt:

4.1.1 linna tsentraalsed (s.o ülelinnalise tähtsusega) IT kulud, mis planeeritakse eraldi linnakantselei eelarve projektis. Linna tsentraalsete IT kulude eelarve projekti koostab linnakantselei infotehnoloogia teenistus (edaspidi IT teenistus) reastades kulud prioriteetsuse järjekorras. Linna tsentraalsete IT kulude piirsumma määrab linnasekretär linnakantseleile kinnitatud piirsumma raames. IT teenistus teavitab kõiki ametiasutusi linna tsentraalsetesse IT kuludesse kavandatu kohta linnavalitsuse intranetis (https://intra.tallinn.ee/). Linna tsentraalsetesse IT kuludesse arvatud kulusid ametiasutused oma eelarve projektis ei kajasta. Linna ametiasutused esitavad taotlused linna tsentraalsete IT tegevuskulude ja arendusprojektide kohta elektroonselt hiljemalt 1. augustiks 2007 aadressile Epp.Norit@tallinnlv.ee.

4.1.2 ametiasutuse haldusala tsentraalsed IT kulud (s.o kulud mis hõlmavad ametiasutuse hallatavate asutuste üheliigilisi IT kulusid), mis planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis eraldi eelarvepositsioonina;

4.1.2.1 ametiasutused peavad oma hallatavaid asutusi teavitama, millised IT kulud planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis kui haldusala tsentraalsed IT kulud (Näiteks: Tallinna Haridusamet teeb ühishanke riist- ja tarkvara (sh arvutite) soetamiseks põhikoolidele ja gümnaasiumidele, milleks vajalikud vahendid planeeritakse Tallinna Haridusameti eelarve projektis, kui ameti haldusala tsentraalne IT kulu),

4.1.2.2 tsentraalsete kuludena võib planeerida kulusid, mille tsentraalne teostamine on otstarbekam (Näiteks: arvutite soetamiseks ühishanke läbiviimine, mis võimaldab hoida kokku hanke teostamise kulusid, annab võimaluse soetada arvutid soodsama hinnaga, tagab kontrolli hallatavatele asutustele soetatava riist- ja tarkvara üle jms).

4.1.3 linna asutuste korralised IT kulud, mis planeeritakse iga asutuste eelarve projekti majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia kuludena.

4.2 Linna asutused planeerivad hiiremattide, arvutikottide, tahmakassettide, andmekandjate jmt soetamiseks vajalikud kulud oma majandamiskulude koosseisus inventarina.

5. Ametiasutuste investeeringute kava koostamine

5.1 Ametiasutus koostab oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormi 2 kohaselt.

5.2 Linnaosade valitsused esitavad oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormide 2 ja 3 kohaselt vastavate valdkondade eest vastutavatele ametitele punktis 7.1 nimetatud tähtajal. Perekonnaseisuameti, Linnaarhiivi ja linnaosavalitsuste administratiivhoonete investeeringutaotlused esitatakse linnapeale ja linnasekretärile.

5.3 Investeeringute koondkava kajastab:

5.3.1 investeeringute projekte, s.o. ühe objekti või enamate üheliigiliste objektide (kinnistu või selle osad ja vallasasjad) ehitamine, rekonstrueerimine (sh renoveerimine, kapitaalremont jms) või ostmine. Projektiks võib olla ka eraldiseisev planeering, uuring või muu arendustöö. Projekti maksumusse arvatakse projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritavate kõigi kulutuste summa, sh kulutused uuringuteks, projekteerimiseks, ehitamiseks, järelevalveks, seadmete ostmiseks ja montaažiks jm projekti teostamiseks vajalikud kulutused, sh käibemaks;

5.3.2 investeeringuid ameti tegevusvaldkonna üheliigilistest projektidest koosneva programmina. Programmi maksumusse arvatakse kõikide programmi kuuluvate üheliigiliste projektide summaarne maksumus.

5.4 Ametiasutus esitab investeeringute koondkavas andmed kõigi kavandatavate ja jätkatavate investeeringute maksumuse ja nende finantseerimise kohta aastate ning projektide ja programmide lõikes.

5.5 Amet koondab oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkavas (vormil 2) enda, oma hallatavate asutuste ning linnaosade valitsuste poolt taotletavad projektid, järjestades need prioriteetsuse järjekorras, teavitades linnaosade valitsusi ameti koondkavasse arvatud investeeringu objektidest.

5.6 Ameti tegevusvaldkonna investeeringute koondkavas tuleb projektide prioriteetsuse määramisel eelistada:

5.6.1 jätkuprojekte, s.o eelnevatel eelarveaastatel alustatud projekte, mis on ka linna 2007. aasta eelarve investeeringute kavas;

5.6.2 projekte, mille teostamise esmavajalikkus tuleneb otseselt riigi või linna õigusaktidest;

5.6.3 projekte, mille teostamise vajalikkus tuleneb linna poolt juba sõlmitud lepingutest vm juriidiliselt siduvatest dokumentidest;

5.6.4 ühisprojekte, mida osaliselt finantseeritakse riigieelarve-, välisabi- või teiste juriidiliste isikute vahenditest (kaasfinantseeritavad projektid).

5.7 Investeeringute koondkavas liigendatakse projektid lähtudes kulutuste majanduslikust sisust (hoonete ja rajatiste ehitus, kapitaalremont, investeeringutoetused, soetused jms), tuues eraldi välja projekti kogumaksumuse ja maksumuse eelarveaastate lõikes, sh põhivara soetus ja tekkepõhised kulud, k.a. käibemaks.

5.8 Projekti ja programmi finantseerimine liigendatakse finantseerimisallikate lõikes. Võimalikud on järgmised allikad: linna tulud, sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest, välisabi, teiste juriidiliste isikute vahendid, sh eraldised teiste omavalitsusüksuste eelarvest, sihtasutuste, fondide-, äriühingute vahendid ja muud allikad.

5.9 Iga investeeringute kavas esitatud objekti, projekti või programmi kohta koostatakse infokaart vastavalt vormile 3.

5.10 Amet esitab oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormil 2 ning andmed investeerimisobjektide kohta vormil 3 paberkandjal linnakantselei finantsteenistusele koos oma haldusala eelarve projektiga punktis 7.2 nimetatud tähtajal.

5.11 Vajadusel saab ametiasutus esitada investeeringute lisataotluse vormil 11 b paberkandjal, kooskõlastatult vastavat ametiasutust kureeriva Tallinna Linnavalitsuse liikmega, koos põhjaliku seletuskirjaga vastavalt vormile 10 a.

6. Eelarve projekti sisestamine SAP-i

6.1 Linna asutuste 2008. aastaks prognoositavad tekkepõhised tulud ning kulud toodete ja eelarvepositsioonide lõikes sisestatakse ametiasutuste poolt tarkvarasüsteemi SAP (edaspidi SAP) hiljemalt 1. septembriks 2007, kasutades andmete sisestamiseks „eelarvestamise töölaua“ funktsiooni (transaktsioon FMBB) ning eelarve tüüpi „4000“. SAP-i kasutamise juhend on avaldatud veebilehel http://veeb.tallinn.ee/finants/.

6.2 Ametiasutus sisestab SAP-i iga asutuse tulud, kulud (toodete ja eelarvepositsioonide lõikes) ja finantseerimistehingud, lähtudes ühtsetest majandusinfo tunnustest, mis on avaldatud veebilehel http://veeb.tallinn.ee/finants/.

6.3 Eelarve projektis kajastatakse kõik ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste poolt kogutavad tulud (v.a tulud, mis kuuluvad kandmisele riigituludesse) alljärgnevalt:

6.3.1 ametiasutus sisestab SAP-i andmed enda ja oma hallatavate asutuste 2008. aastal kogutavate tulude kohta asutuste kaupa tululiikide (fondide ja kohustusühikute) lõikes;

6.4 Eelarve projektis kajastatakse kõik ametiasutusele ja tema hallatavatele asutustele pandud ülesannete ja vastavaks eelarveaastaks püstitatud eesmärkide täitmiseks kavandatavad kulud alljärgnevalt:

6.4.1 Ametiasutus sisestab SAP-i asutuste kavandatavad tegevuskulud Tallinna linnapea käskkirjaga kehtestatud ametiasutuse haldusala tegevuskulude piirsumma piires eelarve positsioonide ja toodete (fondide) kohta kuluartiklite (kohustusühikute) lõikes. Kui täiendavate tegevustulude või välisrahastuse andjalt saadavate tulude arvelt suurendatakse linnapea käskkirjaga määratud tegevuskulude piirsummat, teavitab ametiasutus sellest finantsteenistust e-mailiga aadressil Maarja.Valler@tallinnlv.ee.

 

7. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti kooskõlastamine

7.1 Tallinna Linnavolikogu Kantselei kooskõlastab oma eelarve projekti Tallinna Linnavolikogu esimehega.

7.2 Linnavalitsuse amet ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastavad eelarve projekti ning tegevusvaldkonna investeeringute koondkava neid kureeriva Tallinna Linnavalitsuse liikmega. Tallinna Perekonnaseisuamet ja Tallinna Linnaarhiiv kooskõlastavad oma eelarve projekti ning investeeringute koondkava eelnevalt linnasekretäriga.

7.3 Linnaosa valitsus esitab täidetud tootekaardid oma toodete kohta vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektroonselt hiljemalt 14. augustiks 2007. Amet tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud vormid linnaosa valitsusele nii elektroonselt kui ka paberkandjal viseerituna hiljemalt 24. augustiks 2007.

8. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti esitamine ja menetlemine

8.1 Linnaosa valitsus esitab oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormi 2 kohaselt koos infokaartidega (vormil 3) vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 17. augustiks 2007.

8.2 Ametiasutus esitab oma haldusala 2008. aasta eelarve projekti ning amet oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2007 alljärgnevalt:

8.2.1 Linnavolikogu Kantselei esitab paberkandjal linnavolikogu esimehe poolt viseeritud eelarve projekti koondi vormidel 1 ja 10 a ning vajadusel vormid 2, 3, 4, 5, 11 a ja 11 b. Elektroonselt esitatakse eelarve projekti vorm 1, 8 ja 10 a ning vajadusel 2, 3, 4, 5, 11 a ja 11 b;

8.2.2 Ameti juht esitab paberkandjal vastavat ametit kureeriva linnavalitsuse liikme poolt viseeritud ameti haldusala eelarve projekti koondi vormil 1 koos seletuskirjaga (vormil 10 a), ameti tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormil 2 ja vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ja vajadusel ka vormid 4, 5, 11 a ja 11 b. Elektrooniliselt esitatakse eelarve projekti vormid 1, 8 ja 10 a ning vajadusel 2, 3, 4, 5, 11 a ja 11 b. Lisaks esitavad ametid oma haldusala eelarve projekti vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ning Tallinna Haridusamet vormid 6 ja 7.

8.3 Linnaosa vanem esitab paberkandjal eelarve projekti koondi vormil 1 koos linnaosa valitsuse haldusala seletuskirjaga (vormil 10 b), ametite poolt kooskõlastatud vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ning vajadusel vormid 4, 5 ja 11 a. Elektrooniliselt esitatakse eelarve projekti vorm 1 ja 10 b ning vormid 4, 5, 8, 9 a ja 9 b ning vajadusel vorm 11 a.

8.4 Elektroonselt esitatakse 2008. aasta eelarve vormid aadressile maarja.valler@tallinnlv.ee, koondades exceli töölehed üheks dokumendiks.

8.5 Küsimuste tekkimisel pöörduda vastavat valdkonda kureeriva finantsplaneerimise osakonna teenistuja poole.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISAD 2-9, 12

LISA 11

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. juuni 2007

korralduse nr 1189-k

LISA 10

 

TOOTE PÜSIANDMED

 

VORM 9 a

 

 

Kood

Toote nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootegrupi nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootevaldkonna nimetus

 

 

 

 

Ametiasutus

Tootevastutaja (ametikoht)

 

 

 

 

Toote eesmärk

 

 

 

Toote üldine kirjeldus

 

 

 

Toote kvaliteeti või kvantiteeti sätestavad õigusaktid ja standardid

 

Riiklikud õigusaktid

Paragrahv

 

 

 

 

Linnavolikogu õigusaktid

Paragrahv

 

 

 

 

Linnavalitsuse õigusaktid

Paragrahv

 

 

 

 

Ametkondlikud regulatiivaktid

 

 

 

Toote sihtgrupi nimetus

 

 

Mõõdiku nimetus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkused, kommentaarid

 

 

 

Ametiasutuse juht (nimi, allkiri)

Tootevastutaja (nimi, allkiri)

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

Toote püsiandmete infokaardi koostamisel lähtuda finantsveebis (http://veeb.tallinn.ee/finants/) toodud püsiandmetest.

 

 

 

 

TOOTE OPERATIIVANDMED

 

VORM 9 b

 

Kood

Toote nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootegrupi nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootevaldkonna nimetus

 

 

 

 

Toote sihtgrupi nimetus

Sihtgrupi suurus

 

 

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

Toote väljundid ja/või tulemused

 

Mõõdiku nimetus

Ühik

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõõdikute arvutusvalemid

 

 

 

Arvnäitaja nimetus

Ühik

2006

2007

2008

 

Toote normatiivist tulenevad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teostatud/kavandatav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toote eelarve

 

Kood

2006

täitmine

2007

kinnitatud eelarve

2008

eelarve projekt

 

Toote tulud kokku¹:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toote kulud kokku² :

 

 

 

 

 

Personalikulud

 

 

 

 

 

Majandamiskulud

 

 

 

 

 

Eraldised juriidilistele isikutele

 

 

 

 

 

Eraldised füüsilistele isikutele

 

 

 

 

 

Finantskulud

 

 

 

 

 

Märkused, kommentaarid

 

 

 

Ametiasutuse juht (nimi allkiri)

Tootevastutaja (nimi, allkiri)

Kuupäev

 

 

 

 

 

 Selgitus:

¹ Toote tulud = tulud vastava toote või teenuse osutamisest. Tululiikide määratlemisel märkida vastava tululiigi osa, peatükk ja artikkel, lähtudes eelarveklassifikaatorist;

² Toote kulud kokku SAP tarkvarasüsteemi sisestatud vastava toote kulude summa kokku.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär