Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 määrus number 27
Jõustumine:28.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 27

 

 

Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, § 23, § 24 lõike 1, § 25 ning Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktide 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruses nr 75 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

“Lisas 5 “Kulude eelarve“ toodud kuludes majandamiskuludeks kavandatud vahenditest võib teha soetusi summas kuni 50 000 krooni (ilma käibemaksuta) soetuse kohta.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 75 kinnitatud Tallinna linna 2007. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) Lisa 1 “Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) Lisa 2 “Eelarve tulud“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) Lisa 3 “Linnakassasse kogutavad tulud“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) Lisa 4 “Linna asutuste omatulud ja välisrahastus“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) Lisa 5 “Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) Lisa 6 “Investeeringuprojektide eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 6;

7) Lisa 7 “Finantseerimistegevuse eelarve“  muudetakse vastavalt lisale 7;

8) Lisa 8 “Rahakäibe prognoos“ vastavalt lisale 8.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 28. juunil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISAD 1-8