Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine välisrahastusega projektis "REBECEE" Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule
Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 otsus number 170
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2009 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 05.03.2009 nr 36

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 170

 

 

 

 

Osalemine välisrahastusega projektis “REBECEE“ Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 8, § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 4 lõike 3, § 26 lõike 1 punkti 8 ja Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ § 6 lõigete 1 ja 4 alusel, arvestades Tallinna Linnavalitsuse 11. aprilli 2007 korralduse nr 647‑k alusel alla kirjutatud Tallinna Linnavalitsuse, Pärnu Linnavalitsuse ja Mittetulundusühingu Eesti Elamumessid vaheliste elamumesside korraldamist käsitleva koostöölepingu punktidega 3.2 ja 4.1.4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina “Intelligent Energy – Europe“ programmi projektis REBECEE (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Linnavaraamet, registrikood 75023830, aadress Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146.

(Tvk o 05.03.2009 nr 36)

3. Volitada Tallinna abilinnapead Eha Võrku linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kaasfinantseerimisega aastatel 2007 ‑ 2010 Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks planeeritud vahendite arvel summas 3 130 000 krooni, sellest 400 000 krooni eraldamisega Tallinna linna 2007. aasta eelarves kaasfinantseerimise reservfondist ettenähtud vahendite arvelt.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks projekti juhtpartnerile Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt ZEBAU GmbH, Pärnu Linnavalitsusele, Mittetulundusühingule Eesti Elamumessid, Tallinna Linnavaraametile ning Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja  välisprojektide rakendamise osakonnale.

(Tvk o 05.03.2009 nr 36)

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees