Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal.
Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 otsus number 176
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 176

 

 

 

 

Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal.

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni aktidest nr 7/06 ja 12/06, 22.01.2007 otsusest ning Tallinna Linnavalitsuse 07.02.2007 ja Tallinna Linnavolikogu esimehe 07.02.2007 seisukohtadest revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Märkida, et isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine linna ametiasutustes on toimunud kooskõlas linnavolikogu poolt kehtestatud transpordikulude hüvitamise põhimõtetega ja Vabariigi Valitsuse määrustega, millised reguleerisid kontrollitaval perioodil isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.

3. Linna ametiasutustel võtta kasutusele meetmed, mis tagaksid isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise rakendamisel suurema eesmärgipärasuse ja efektiivsuse, sh kehtestada reeglid, mis välistavad ametiauto süsteemse kasutamise ajal, kui töötaja saab isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni.

4. Otsus teha teatavaks Tallinna Linnakantseleile ja Tallinna Linnavolikogu Kantseleile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees