Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 määrus number 23
jõustumine 01.07.2007
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus 01.07.2007 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 23

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 4 lõike 1 punkti 8, § 5 punkti 10, liiklusseaduse § 501 lõike 2 punkti 3 alusel ning kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ lisa 1 punktiga V ja lisa 2 punkti VI alajaotusega C.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse punktiga 4.3.8 järgmises sõnastuses:

“4.3.8 “Pargi ja reisi” süsteemi parklas parkimisel vastav pilet.”;

2) punkti 7.2.3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“7.2.3 Kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhid selliste sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on alla 125 grammi kilomeetri kohta;”;

3) määrust täiendatakse punktiga 7.2.31 järgmises sõnastuses:

“7.2.31 juhid selliste sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on null grammi kilomeetri kohta;”;

4) määrust täiendatakse punktiga 7.2.5 järgmises sõnastuses:

“7.2.5 juhid kaherattalise mootorsõiduki parkimisel.”;

5) määrust täiendatakse punktiga 7.6 järgmise sõnastuses:

7.6 Parkimistasu maksmisest on vabastatud sõidukijuht “Pargi ja reisi” parklates parkimisel Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis kasutuseloleva kehtiva perioodipileti esitamisel.”;

6) määruse punkti 8.1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

8.1 Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta taotluse esitamisele vahetult eelneval perioodil rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle elukoht taotluse esitamisel asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle ees- ja perekonnanimi on mootorsõiduki omaniku, rentniku või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada tema omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud tasu maksmisel aastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks aastakaart ühe sõiduki parkimiseks. Aastakaardi väljastamise otsustab ja selle väljastab soodustuse saajale transpordiamet ning sellele märgitakse sõiduki registreerimisnumber ja parkimiskoht, kus parkimine on lubatud.”;

7) punkti 8.11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8.11 Elanikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ning kelle ees- ja perekonnanimi on kas mootorsõiduki omaniku, rentniku, kasutaja või vastutava kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel saada üks 25% maksusoodustusega määruse punktis 6.1.2, 6.2.2 või 6.3.2 nimetatud kuukaart. Soodustus kehtib füüsilisele isikule.”;

8) punkti 8.9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

8.9 Soodusluba või punktis 6.6 nimetatud aastakaart annab õiguse mootorsõiduki parkimiseks loal näidatud avalikul tasulisel parkimisalal.”.

§ 2.  Enne käesoleva määruse sätete jõustumist väljastatud soodusload ja kaardid kehtivad nendel märgitud kuupäevani.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 67 Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 Parkimistasu kehtestamine” muutmine” § 1 punkt 4.

§ 4.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 5.  Määrus jõustub 1. juulil 2007. Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2008 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2009. Määruse § 1 punkti 3 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees