Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tolmuka tee 6a asuva endise "Nõmme nr 103" kinnistu nr 5008 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1145
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1145-k

 

 

Tolmuka tee 6a asuva endise “Nõmme nr 103“ kinnistu nr 5008 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1,§ 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1, lg 4, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord punktidega 561, 56², 56³, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. märtsi 1996 otsusest nr 7143, millega on Tallinnas, endisel Harjumaal, Nehatu vallas, Väo mõisast eraldatud maakoha “Nõmme nr 103“, endisel kinnistul nr 5008 asunud krundi, suurusega 14,307 ha, suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Tiit Sepa poolt 12. novembril 1997 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 10174, millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Tiit Sepa poolt 10. novembril 1998 tõestatud XXXXXXXX ja XXXXXXXX vahelisest kokkuleppest, notariaalregistri nr 8682, mille alusel XXXXXXXX tagastatakse maa aadressil Suislepa tee 28 ja XXXXXXXX ülejäänud tagastamisele kuuluv maa, Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 1999 korraldusest nr 1192-k, Tallinna Linnavalitsuse 21. aprillil 1999 korraldusest nr 2743-k, Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 1999 korraldusest nr 4808-k, Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korraldusest nr 5046-k, Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 korraldusest nr 1775-k, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 korraldusest nr 1168-k, Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2003 korraldusest nr 2382-k, Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korraldusest nr 2971-k, Tallinna Linnavalitsuse          1. märtsi 2004 korraldusest nr 402-k, Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2004 korraldusest nr 1676-k, Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2006 korraldusest nr 2332-k, Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2007 korraldusest nr 374-k, Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldusest nr 826-k, OÜ Hades Geodeesia koostatud katastriüksuse plaanist töö nr K20064 ning maa tagastamise toimiku nr 7332 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tolmuka tee 6a;

1.2 pindala: 662 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Nõmme nr 103“ kinnistu nr 5008 pindalaga 14,307 ha) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitisi ei asu (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30. mail 2007).

4. Endise “Nõmme nr 103“ kinnistu nr 5008 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala osas, mille suurus on 7112,5 m² ja mille tagastamisele on õigus XXXXXXXX, lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär