Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Betooni tn 32a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1142
Redaktsiooni kehtivus: - 14.09.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 14.09.2011 nr 1405

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1142-k

 

 

Betooni tn 32a maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Maakorraldusseaduse § 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Harju Maavalitsuse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise komisjoni 24. septembri 1993 otsusest nr 1539, millega Rae vallas (Lagedi mõis) asuva endise Rätsepa Mardi-7 kinnistu nr 5098 pindalaga 31,44 ha suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX kumbki ½ mõttelises osas, Rae Vallavalitsuse 4. novembri 2003 korraldustest nr 1273 ja 1274, 23. detsembri 2003 korraldusest nr 1541, 13. jaanuari 2004 korraldusest nr 34, 30. septembri 2004 korraldustest nr 1370, 1371, 1372, 1373, Raasiku Vallavalitsuse 31. jaanuari 2005 korraldusest nr 18, Tallinna Linnavalitsuse 2. mai 2007 korraldusest nr 762-k, millega tagastati XXXXXXXX Tallinnas Betooni tn 28d asuv maa, OÜ LANDKRAFT poolt 7. jaanuaril 2007 koostatud Betooni tn 32a katastriüksuse plaanist ja Harju Maavalitsuse maa tagastamise toimiku nr 2116 materjalide alusel koostatud Betooni tn 32a katastriüksuse moodustamise toimiku materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Betooni tn 32a;

1.2 pindala: 17480 m²;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (osa endisest Rätsepa Mardi-7 kinnistust nr 5098 pindalaga 31,44 ha, millest Tallinna linna piires asub 4,2 ha) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX Jõelähtme vald.

3. Tagastataval maal hooneid ei asu (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.05.2007).

4. Lugeda endise Rätsepa Mardi-7 kinnistu nr 5098 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär