Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1139
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1139-k

 

 

Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, § 112, § 114 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määrusega nr 36 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse punktiga 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktiga 5 ja tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Spordi- ja Noorsooameti juhataja Jaak Raie teenistusest alates 25. juunist 2007 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Jaak Raiele hüvitust kasutamata puhkuse eest 16 kalendripäeva ulatuses.

3. Jaak Raiel anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja Rein Ilvesele ning esitada 22. juuniks 2007 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Panna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Jaak Raie teenistusest vabastamise päevale järgnevast päevast kuni ameti uue juhataja ametisse nimetamiseni ameti juhataja ülesanded ameti juhataja asetäitja Rein Ilvesele.

5. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jaak Raiele, Rein Ilvesele ning Spordi- ja Noorsooametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär