Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõle Põhikooli põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 määrus number 61
Jõustumine:01.09.2007
Kehtetuks tunnistamine:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2007 - 28.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.03.2011 nr 48, jõustumine 28.03.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 61

 

 

 

 

 

Sõle Põhikooli põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning 8. veebruari 2007 otsuse nr 32 alusel.

 

 

 

 

 

       

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Nimetus

Kooli nimetus on Sõle Põhikool (edaspidi põhikool).

§ 2.  Asukoht

Põhikooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Sõle tn 40, 10317 Tallinn.

§ 3.  Liik ja haldusala

(1) Põhikool on munitsipaalkool põhihariduse omandamiseks.

(2) Põhikool on Tallinna Haridusameti (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

(3) Põhikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ametiasutuse juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Põhikool on moodustatud Sõle Gümnaasiumi ümberkujundamise teel.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

Põhikoolil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

Põhikooli põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse ettepanekul.

§ 6.  Õppekeel

Õppetöö põhikoolis toimub eesti keeles.

 

2. peatükk
TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 7.  Tegevuse eesmärk

Põhikooli tegevuse eesmärk on võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmist ja põhihariduse omandamist.

§ 8.  Ülesanded

Põhikooli ülesanded on:

1) luua koolikohustuslikele lastele tingimused põhihariduse omandamiseks päevases õppevormis;

2) anda teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused õpingute jätkamiseks, põhihariduse omandamiseks ning loob võimaluse jätkata õpinguid;

3) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks põhikooli juures.

 

3. peatükk
STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 9.  Struktuur

(1) Põhikoolis on 1. – 9. klass ja tasandusklassid.

(2) Põhikooli juures tegutsevad pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid, stuudiod, ettevalmistusrühmad koolieelikutele alushariduse omandamiseks.

(3) Põhikoolis on oma raamatukogu.

§ 10.  Õppekava

(1) Põhikool järgib õppe-kasvatustöös Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava.

(2) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli direktori poolt kinnitatud kooli õppekava. Põhikool tegutseb informaatika suunitlusega õppekava alusel.

§ 11.  Õppe eesmärgid

Põhikooli õppe-eesmärgiks on tagada riikliku õppekavaga sätestatud teadmiste ja pädevuste omandamine.

§ 12.  Õppekavaväline tegevus

Põhikooli õppekavaväline tegevus on tasuliste stuudiote, ringide ja muusikaklasside korraldamine.

§ 13.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

(1) Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

(2) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust.

(4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab põhikooli direktor.

(5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

(6) Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seadusega kehtestatud piirnormi. Pikapäevarühmas võib olla kuni 30 õpilast.

(7) Põhikool valib valikained vastavalt vajadustele ja võimalustele ning püüdes arvestada pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.

(8) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", hinne "4" - "hea", hinne "3" - "rahuldav", hinne "2" - "puudulik" ja hinne "1" - "nõrk". Riigieksameid hinnatakse kümne- või sajapallisüsteemis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele. Õpilaste käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" või "mitterahuldav”.

(9) Põhikooli lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Põhikooli lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

(10) Põhikooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus. 

(11) Põhikool loob koos linnavalitsusega tingimused koolikohustuse täitmiseks kogu õppeperioodi vältel.

4. peatükk
KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 14.  Kooli vastuvõtt

(1) I klassi võetakse õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks või kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema või teda asendava isiku soovist.

(2) Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Õpilaste arvestust peetakse põhikooli õpilasraamatus.

§ 15.  Õpilaspilet

Õpilasele väljastatakse põhikoolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 16.  Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:

1) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

2) moodustada põhikoolis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks põhikooli hoolekogu ning kinnitab direktor;

3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;

4) asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

5) kasutada rühma-, klassi- ja koolivälises töös kooli ruume, rajatisi ja vahendeid tasuta;

6) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;

7) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud ulatuses ja korras;

8) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;

9) pöörduda oma õiguste kaitseks ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole.

§ 17.  Õpilaste kohustused

(1) Õpilane on kohustatud:

1) osalema õppetöös (õpilane võib vanema loal puududa koolist kolme järjestikuse õppepäeva jooksul; pikemaajalist puudumist loetakse põhjusega puudumiseks seda tõendavate dokumentide eelneval või järgneval esitamisel);

2) täitma põhikooli kodukorda.

(2) Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös.

§ 18.  Tunnustuse ja laituse avaldamine

(1) Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

(2) Õpilaste suhtes, kes ei täida kooli kodukorda, on koolil õigus kohaldada karistusi kuni koolist väljaheitmiseni. Väljaheitmise otsustab kooli õppenõukogu, juhindudes seejuures haridus- ja teadusministri kehtestatud korrast.

 

 

 

 

 

5. peatükk
KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 19.  Koolitöötajad

Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 20.  Personali koosseis

Põhikooli personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

§ 21.  Personali ülesanded

(1) Personali ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

(2) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks põhikooli põhimääruse ja töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

§ 22.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi.

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja -meisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

6. peatükk
KOOLIELU KORRALDAMINE

§ 23.  Direktor

(1) Põhikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

(2) Seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks põhikooli direktor riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

1) korraldab põhikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib koostöös ametiasutusega põhikooli finantsmajanduslikku tegevust ning kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;

2) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

3) tegutseb põhikooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

4) esitab ametiasutusele põhikooli eelarve kava ja eelarve muudatused;

5) kinnitab põhikooli struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasustamise alused (palgajuhendi);

6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

7) annab oma pädevuse piires põhikooli töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

8) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;

9) sõlmib igapäevase õppe- ja majandustegevuse raames põhikooli nimel lepinguid ja kokkuleppeid.

(3) Põhikooli direktori äraolekul asendab teda ametiasutuse juhataja poolt määratud isik.

§ 24.  Õppenõukogu

(1) Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb põhikoolis õppenõukogu.

(2) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 25.  Hoolekogu

(1) Põhikooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja tähtsamate koolielu puudutavate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks moodustatakse kooli hoolekogu.

(2) Hoolekogu koosseisu esitab põhikooli direktor kinnitamiseks ametiasutuse juhatajale.

(3) Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(4) Hoolekogu pädevuses on:

1) arengukava koostamine koostöös põhikooli õppenõukoguga;

2) arenguvestluste tingimuste ja korra kooskõlastamine;

3) õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine põhikooli direktori ettepanekul;

4) õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine;

5) osalemine vanempedagoogi ametijärgu omistamisel atesteerimiskomisjonis;

6) põhikooli eelarve kava heakskiitmine;

7) lisaks riigi ja Tallinn õigusaktides sätestatud ülesannetele ettepanekute tegemine linnavalitsusele põhikooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

7. peatükk
FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 26.  Vara

(1) Põhikooli vara moodustavad talle Tallinna linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

(2) Põhikooli asutamisel antakse ametiasutuse poolt tasuta kooli valdusse vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.

§ 27.  Eelarve

Põhikooli eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu, ametiasutus ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu. Ametiasutus koostab vastuvõetud eelarve alusel haldusala eelarve ja selle ametiasutuse hallatav asutus alaeelarve. 

§ 28.  Rahalised vahendid

(1) Põhikooli kulud katab Tallinna linn, lähtudes linnaeelarves selleks ettenähtud vahenditest.

(2) Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkoolide pedagoogide palgavahendite ja täienduskoolituse, munitsipaalkoolide investeeringute ning nendes koolides põhiharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede ning üldkeskharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikutega seotud kulude katmiseks. Kui nimetatud õppevahenditega seotud kulud on kaetud või kooli õppekava ei nõua nende õppevahendite kasutamist, võib õppevahenditega seotud kulude katmiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutada teiste kooli õppekava läbimiseks vajalike õppevahenditega seotud kulude katmiseks.

(3) Põhikool võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Põhikooli direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama ametiasutust. 

(4) Põhikoolil võivad olla ka tulud käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest. Ametiasutuse poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest saadud tulu võib kasutada põhikooli tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Täiendavate tulude kasutamine toimub õigusaktides kehtestatud korras ning nende kasutamise kohta on direktor kohustatud aru andma hoolekogule ja ametiasutuse juhatajale. 

§ 29.  Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

(1) Põhikool teostab oma vara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust, lähtudes linnavolikogu kehtestatud korrast.

(2) Põhikooli põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

(3) Põhikool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

§ 30.  Asjaajamine ja aruandlus

(1) Põhikoolis peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(2) Põhikooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele. Põhikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 31.  Järelevalve

Põhikooli tegevust kontrollib ametiasutus, riiklikku järelevalvet põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.

8. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 32.  Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Põhikooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras.

(2) Põhikooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli ja vanemaid ning õpilasi vähemalt kuus  kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Põhikooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 33.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 1999 määruse nr 110 „Põhja-Tallinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine” punktiga 2 kinnitatud Sõle Gümnaasiumi põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

§ 34.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär