Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Distsiplinaarkaristuse määramine Transpordiameti juhatajale Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2007 korraldus number 1132
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 1132-k

 

 

Distsiplinaarkaristuse määramine Transpordiameti juhataja Andres Harjole

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 84 p 1, § 85 lg 1 p 1, § 86-88 ja Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse § 3 p 1, § 4, § 6 lg 1, § 7 lg 1, § 8 lg 1 ja § 11 alusel, kooskõlas Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktide 2.1.2, 2.1.26, 3.1.1 ja 4.2.1 ning tulenevalt Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistuse 12. juuni 2007 sisejuurdluse aktist, Andres Harjo 11. juuni 2007 selgitusest ning arvestades järgmisi asjaolusid:

 

 

Tallinna Transpordiamet on linna ametiasutus, mis vastavalt Tallinna põhimääruse § 52 lõikele 5 täidab talle Tallinna õigusaktidega ja ameti põhimäärusega pandud ülelinnalisi ülesandeid.

Transpordiameti põhimääruse punkti 4.2.1 kohaselt juhib Transpordiameti juhataja Andres Harjo ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest. Põhimääruse punkti 2.1.2 järgi on ameti üheks põhiülesandeks häireteta, sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustava liikluse tagamine ja punkti 2.1.26 järgi - tänavate liikluse ajutise sulgemise taotluste kooskõlastamine, sulgemislubade väljastamine ja  järelvalve teostamine.

Vastavalt linnapea 11.06.2007 resolutsioonile viis linna sisekontrolöri teenistus läbi sisejuurdluse, eesmärgiga hinnata Laagna tee sulgemisega (ringrajavõistluse „Volkswagen Linnaring 2007“ ajaks 08.06.-10.06.2007) seotud haldusmenetlust (haldusmenetluse vastavust haldusmenetluse põhimõtetele: õiguspärasus, eesmärgipärasus, efektiivsus, otstarbekus).

Sisejuurdluse käigus tuvastati:

Teede ja tänavate ajutist sulgemist Tallinnas reguleerib linnavalitsuse 18. mai 2005 määrus nr 56 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri.“ Eeskirja § 1 lg 2 p 1 kohaselt vormistatakse suuremate sulgemiste puhul (Eesti Vabariigi aastapäev, laulu- ja tantsupidu, spordivõistlused jm) ja/või kui tänava sulgemisega kaasneb maksusoodustuse- või vabastuse või liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise otsustamise vajadus Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.

Ringrajavõistluse „Volkswagen Linnaring 2007“ puhul oli vaieldamatult tegu nimetatud normi kohaldumisalasse langeva situatsiooniga, kuna tegemist oli mitmepäevase rahvusvahelise spordivõistlusega, mis tõi kaasa Laagna tee (Smuuli tee ja Gonsiori tn vahel) ning Pallasti silla (ühe põhilise Lasnamäe ja kesklinna vahelise ühendustee) sulgemise alates 8. juuni k.a kella 00.00-st kuni 10. juuni k.a kella 24.00-ni.

Transpordiametil on vastavalt ameti põhimääruse punkti 3.1.1 õigus temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid. Linnavalitsuse korralduse eelnõu esitamise vajadus/kohustus tulenes aga eelnimetatud teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja § 1 lg 2 punktist 1.

Transpordiamet ei esitanud linnavalitsusele korralduse eelnõud Laagna tee sulgemiseks ringrajavõistluse „Volkswagen Linnaring 2007“ ajaks. Amet tõlgendas meelevaldselt teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja ja ei pidanud vajalikuks Laagna tee sulgemise küsimust tuua otsustamiseks linnavalitsuse istungile. Tänava ajutise sulgemise loa nr 425 väljastas 4. juunil 2007 Transpordiameti liiklusteenistus.

Kuna Transpordiamet nõustus liikluse sulgemisega Laagna teel (s.h ühel tööpäeval ja tipptundidel) tõi see linnaliikluses 8. juunil 2007 kaasa tavapärasest märksa suuremad liiklusummikud (Lasnamäe tänavatele lisaks tekkisid ummikud ka Pirita teele ja Narva maanteele) ja ringrajavõistluse üritusele langes osaks avalikkuse negatiivne tähelepanu, mis väljendus arvukates pöördumistes/pretensioonides politseile (antud üritustest tingitud liiklusolude suhtes laekus Põhja Politseiprefektuurile telefonitsi ca 300 pretensiooni). Samuti möönsid kaebuste esitamist seoses liiklusummikutega Transpordiamet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Ajakirjandusväljaannete veebilehtedel avaldatud kommentaarides ilmnes inimeste häiritus üritusega kaasnevatest liiklusummikutest.

Transpordiameti põhimääruse punkti 4.2.1 alusel juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest ameti juhataja.

Avaliku teenistuse seaduse § 59 lg 1 kohaselt peab teenistuja oma teenistuskohustusi täitma täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest.

Transpordiameti juhataja Andres Harjo ei täitnud oma teenistuskohustusi nõuetekohaselt. Jättes linnavalitsusele esitamata korralduse eelnõu Laagna tee sulgemise kohta ringrajavõistluse „Volkswagen Linnaring 2007“ ajaks, ei suutnud ameti juhataja tagada ameti ühe põhiülesande (häireteta, sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustava liikluse tagamine linnas) täitmist.

Teenistuskohustuste mittenõuetekohase täitmisega pani Transpordiameti juhataja Andres Harjo toime süüteo Avaliku teenistuse seaduse § 84 punkti 1 tähenduses, mille tõttu tekkisid linna tänavatel suured liiklusummikud ning mille tulemusel sai oluliselt kahjustatud nii Transpordiameti kui ka Tallinna Linnavalitsuse maine.

Tulenevalt eeltoodust, Avaliku teenistuse seaduse § 84 p 1, § 85 lg 1 p 1, § 86-88, Töötajate distsiplinaarvastutuse seadusest ning linnapea ettepanekust:

1. Määrata teenistuskohustuste mittenõuetekohase täitmise eest Avaliku teenistuse seaduse § 84 p 1 ja § 85 lg 1 p 1 alusel Transpordiameti juhataja Andres Harjole distsiplinaarkaristuseks noomitus.

2. Tallinna Linnakantselei teha korraldus teatavaks Andres Harjole ja Tallinna Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär