Informatsioon 08.-10. juunil 2007 toimunud Laagna tee sulgemisega seoses läbiviidud sisejuurdluse tulemuste kohta ning distsiplinaarkaristuse kohaldamine Tallinna Transpordiameti juhataja suhtes

Tallinna Linnavalitsus 14.06.2007 istungi protokoll number 32/1
jõustumine 14.06.2007

Redaktsiooni kehtivus 14.06.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 32

 

 

Päevakorrapunkt 1

 

 

 

Informatsioon 08.-10. juunil 2007 toimunud Laagna tee sulgemisega seoses läbiviidud sisejuurdluse tulemuste kohta ning distsiplinaarkaristuse kohaldamine Tallinna Transpordiameti juhataja suhtes

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks linna sisekontrolöri teenistuse poolt läbiviidud sisejuurdluse tulemused.

2. Juhtida Tallinna Transpordiameti juhataja tähelepanu puudustele ameti töös ja karistada Tallinna Transpordiameti juhatajat ameti töös ilmnenud puuduste eest distsiplinaarkorras noomitusega.

3. Tallinna Transpordiameti juhatajal määrata liiklusteenistuse direktorile distsiplinaarkaristus arvestades toimepandud süüteo raskust.

4. Teha Tallinna Linnakantseleile (T. Sepp) ülesandeks analüüsida koostöös Transpordiameti ja teiste puudutatud ametkondadega Linnavolikogu 25. augusti 2005.a määruse nr 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ ja 20. detsembri 2004 määruse nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ ning Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ arusaadavust, kooskõla ja vastavust haldusmenetluse põhimõtetele ning esitada ettepanekud regulatsioonide muutmiseks linnavalitsusele hiljemalt 15. augustiks 2007.a.

5. Võtta vastu korraldus nr 1132-k.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE