Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Räägu tn 29a asuva endise kinnistu nr 4817 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2007 korraldus number 1073
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni 2007 nr 1073-k

 

 

Räägu tn 29a asuva endise kinnistu nr 4817 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 56³, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. mai 1998 otsusest nr 9970, millega endise kinnistu nr 4817 suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX 2/3 mõttelises osas, Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2007 korraldusest nr 874-k, millega XXXXXXXX tagastati 2/3 mõttelist osa Räägu tn 29 maast, Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2007 korraldusest nr 875-k, millega XXXXXXXX erastati ostueesõigusega 1/3 mõttelist osa Räägu tn 29 maast, Osaühing EKE Projekti Maamõõdubüroo poolt koostatud Räägu tn 29a katastriüksuse plaanist töö nr 4063 ja maa tagastamise toimiku nr 4440 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Räägu tn 29a;

1.2 pindala: 2228 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4817 pindalaga 4516 m²) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Riikliku ehitisregistri andmetel punktis 1 nimetatud maal ehitisi ei asu (kontrollitud 21. mail 2007).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 382,67 m² maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

5.2 taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

6. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1  teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär