Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õuna tn 4 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2007 korraldus number 1072
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2007 - 19.12.2007

KEHTETU:

Tlv k 19.12.2007 nr 2238

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni 2007 nr 1072-k

 

 

Õuna tn 4 maa

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 3 ja lg 2, § 19² lg 4,   § 36, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹ ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. juuni 1999 otsusest nr 10841, millega on Tallinnas, Õuna tänav 4, endisel kinnistul nr 2764 asunud krundi suurusega 768 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas, Tallinna notar Evi Paberiti poolt 28. märtsil 2007 koostatud ja tõestatud pärimistunnistusest, notari ametitoimingu nr 1988/2007, millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse, Tallinna notar Ragne Tehveri poolt 21. mail 2007 koostatud ja tõestatud vara tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri number 3849, millega XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse, Osaühingu M.K. Konsultatsioonid poolt 20. märtsil 2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 227-2013 ja maa tagastamise toimiku number 2827 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Õuna tn 4;

1.2 pindala: 759 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2764 pindalaga 768 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3  mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tartu – 1/3  mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harjumaa – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101008908 elamu, ehitisregistri koodiga 101008909 aiamaja, ehitisregistri koodiga 101008910 kuur ja ehitisregistri koodiga 101008911 garaaž) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 31. mail 2007.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2764 maa tagastatuks.

5. Punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 134 (ükssada kolmkümmend neli) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017, viitenumber 5238050050050225, alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

5.2 XXXXXXXX 67 (kuuskümmend seitse) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Punktis 2.3 nimetatud isikule tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada Õuna tn 4 krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär