Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Estonia pst 5a hoone katusel asuva ventilatsiooniðahti küljepindade üürile andmine (Elisa Eesti AS), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Marek Jürgensonile
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1062
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1062-k

 

 

 

 

 

Estonia pst 5a hoone katusel asuva ventilatsiooniðahti küljepindade üürile andmine (Elisa Eesti AS), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Marek Jürgensonile

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 44 lg 1 p 2 ja § 66 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktidega 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.4, 19, 55, 56, 57 ning tulenevalt vajadusest parandada kesklinnas mobiilside teenuste kvaliteeti ja arvestades Elisa Eesti AS-i 19. aprilli 2007 taotlust nr 4-7/121:

 

 

 

 

 

1. Anda otsustuskorras Elisa Eesti AS-ile (äriregistrikood 10178070) tähtajatult üürile Estonia pst 5a hoone katusel asuva ventilatsiooniðahti külgede välispinnad mobiilside tugijaama ja kahe ca 6 m kõrguse antenni paigaldamiseks;

1.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

1.1.1 pinna kasutamise eest 4000 krooni;

1.1.2 pinna kasutamisega seotud kõrvalkulud (elektrienergia tarbimine).

2. Kiita heaks korralduse lisaks olev Tallinna linna ja Elisa Eesti AS-i vahel sõlmitava linnavara üürilepingu projekt.

3. Volitada Tallinna Kesklinna vanemat Marek Jürgensoni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingule.

4. Elisa Eesti AS-l on õigus punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Elisa Eesti AS ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul linnavara üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Elisa Eesti AS-ile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA