Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14.märtsi 2007 korralduse nr 445-k muutmine, Tallinna linna ja Vivatex Holding OÜ vahel 9. novembril 2006 Mulla tn 7, Mooni tn 100, Vabriku tn 18, Vikerlase tn 16, Nõmme tee 32 osas sõlmitud üürilepingute
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1056
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1056-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2007 korralduse nr 445-k  muutmine, Tallinna linna ja Vivatex Holding OÜ vahel 9. novembril 2006 Mulla tn 7, Mooni tn 100, Vabriku tn 18, Vikerlase tn 16, Nõmme tee 32 osas sõlmitud üürilepingute muutmine ning volituste andmine Andres Pajulale

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 44 lg 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 otsusega nr 183, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2062-k ning tulenevalt Tallinna linna ja  Vivatex Holding OÜ vahel 9. novembril 2006 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingute, asjaõiguslepingute, hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute punktist 7.2, Tallinna linna ja Vivatex Holding OÜ vahel 9. novembril 2006 Mulla tn 7, Mooni tn 100, Nõmme tee 32, Vikerlase tn 16, Vabriku tn 18 osas sõlmitud üürilepingute punktist 9.1, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna hoonestusõiguse kinnistusregistri andmetest ning Vivatex Holding OÜ   26. aprilli 2007 taotlusest:

 

 

1. Sõlmida Vivatex Holding OÜ-ga 9. novembril 2006 Mulla tn 7, Mooni tn 100, Nõmme tee 32, Vikerlase tn 16, Vabriku tn 18 osas sõlmitud üürilepingute muutmise kokkulepped, millega muuta Tallinna linna ja Vivatex Holding OÜ vahel 9. novembril 2006 Mulla tn 7, Mooni tn 100, Nõmme tee 32, Vikerlase tn 16, Vabriku tn 18 osas sõlmitud üürilepingute punkte 4.3. ja sätestada see alljärgnevas sõnastuses:

„Üürisumma tasumine toimub igakuiselt jooksva kuu eest, Üürnik tasub Üürisumma Üürileandja Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaalis asuvale arveldusarvele 8300017449 Üürileandja poolt esitatavate arvete alusel hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul Üürileandja poolt arve esitamist.“

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2007 korralduse nr 445-k „Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevaid  Mulla tn 7, Mooni tn 100, Vabriku tn 18, Vikerlase tn 16, Nõmme tee 32 kinnistuid koormavate hoonestusõiguste ühishüpoteegiga koormamiseks“ punkti 1.2 ning sõnastada see alljärgnevalt:

„1.2 ühishüpoteegi seadmise leping sisaldab tingimust, et hüpoteegipidaja on kohustatud andma Tallinna linnale tagasivõetamatu nõusoleku hüpoteegi kustutamiseks pärast seda, kui Tallinna linn on esitanud hüpoteegipidajale tagasivõtmatu notari deposiidi avalduse, mille kohaselt on Tallinna linn kandnud notari deposiitkontole 9. novembril 2006 aastal Tallinna linna ja Vivatex Holding OÜ vahel kokkulepitud hoonestusõiguse seadmise lepingute ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute ning asjaõiguslepingute (nende lepingute allakirjutamise hetkel kehtinud redaktsioonis) kohaselt hoonestajale maksmisele kuuluva summa tingimusega, et kontolt võib väljamakseid teha üksnes hüpoteegipidaja nõusolekul ning notari deposiidi kasutamisega seonduvad kulutused, mis Tallinna linn on eelnimetatud tingimuste kohaselt sunnitud tegema, hüvitab Tallinna linnale hoonestaja.“.

3. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat:

3.1 Tallinna linna nimel alla kirjutama nõusolekule koormata Tallinna linna omandis olevaid Mulla tn 7, Mooni tn 100, Vabriku tn 18, Vikerlase tn 16, Nõmme tee 32 kinnistuid koormavaid hoonestusõigusi ühishüpoteegiga Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2007 korralduses nr 445-k „Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevaid  Mulla tn 7, Mooni tn 100, Vabriku tn 18, Vikerlase tn 16, Nõmme tee 32 kinnistuid koormavate hoonestusõiguste ühishüpoteegiga koormamiseks“ ning käesolevas korralduses sätestatud tingimustel;

3.2 Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud üürilepingute muutmise kokkulepetele.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Vivatex Holding OÜ-le.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär