Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aate tn 11a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1034
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1034-k

 

 

Aate tn 11a maa tagastamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, § 19¹ lg 1 p 3 ja lg 2, § 36 lg 1, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56³ ja 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. juuni 1997 otsusest nr 9018, millega on Tallinnas, Aate tänav 11, endisel kinnistul nr 1845 N asunud krundi, suurusega 2602 m2, suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX ½ mõttelises osas ja XXXXXXXX ½ mõttelises osas, Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoobri 2005 korraldusest nr 1958-k, millega on tagastatud endisest kinnistust nr 1845 N maa suurusega 1392 m² aadressil Aate tn 11, Tallinna notar Marika Rei poolt 10. mail 2007 koostatud ja tõestatud vara tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri number 3192, millega XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest ½ suuruse mõttelise osa, Tallinna Linna RSN Täitevkomitee Arhitektuuribüroo poolt 18. juulil 1989 koostatud individuaalelamu ehituskrundi plaanist töö nr E-457-89 ja maa tagastamise toimiku number 6967 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Aate tn 11a;

1.2 pindala: 1217 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1845 N pindalaga 2602 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ½ mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ½ mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101000570 elamu ja ehitisregistri koodiga 101000571 garaaž) ning rajatis (ehitisregistri koodiga 220401140 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 12. aprillil 2007. Krundil paiknevad veel õigusliku aluseta püstitatud kuur ja kasvuhoone.

4. Lugeda endise kinnistu nr 1845 N maa tagastatuks.

5. Punktis 2.2 nimetatud isik on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas 275 (kakssada seitsekümmend viis) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Summa sisaldab 100 (ükssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimikute koostamise eest tasutakse.

Punktis 2.1 nimetatud isik kuulub isikute ringi, kellele tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma toimikute koostamise tasu.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär