Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise koondaruande teadmiseks võtmine ja ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2007 korraldus number 1007
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. mai 2007 nr 1007-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise koondaruande teadmiseks võtmine ja ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lõige 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 355 “Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine“ punktiga 3.1:

 

 

1. Võtta teadmiseks Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise koondaruanne vastavalt lisale.

2. Lõpetada Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse järgmised korraldused:

3.1  20. detsembri 2006 korraldus nr 2582-k “Ajutise komisjoni moodustamine“;

3.2  31. jaanuari 2007 korraldus nr 167-k “Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

3.3  9. mai 2007 korraldus nr 846-k “Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korralduse nr 2582-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine““.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

30. mai 2007

korralduse nr 1007-k

LISA

 

Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise koondaruanne

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsusega nr 355 otsustati Tallinna Keskkonnaamet ümber korraldada kaheks asutuseks: Tallinna Keskkonnaametiks ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametiks. Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldusega nr 2582-k  moodustati ümberkorraldamiseks ajutine komisjon (mille koosseisu muudeti 31. jaanuari 2007 korraldusega nr 167-k ja 9. mai 2007 korraldusega nr 846-k), mille ülesandeks oli korralduse punkti 2.1. kohaselt  Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamisega seotud dokumentatsiooni koostamise, personali, infotehnoloogia, asjaajamise, finants- ja majanduslike küsimuste lahendamise korraldamine.

Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamiseks on alates 20. detsembrist 2006 tehtud järgmised toimingud ja koostatud järgmine dokumentatsioon:

1)      Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet on 2. jaanuaril 2007 kantud Rahandusministeeriumi riigi ja – kohalike omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse registrikoodiga 75034502;

2)      Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuseks on tellitud ameti logoga kirjablanketid ning muud asjaajamises ja väärteomenetluses kasutatavad blanketid, seatud sisse asjaajamissüsteem;

3)      2. jaanuaril 2007 andis Tallinna Keskkonnaamet aktiga nr 3-5/1 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile üle personalidokumendid;

4)      9. jaanuaril 2007 andis Tallinna Keskkonnaamet aktiga nr 3-5/2 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile üle munitsipaalpolitsei tegevusega seotud lepingud ja lepingutega seotud varad;

5)      6. veebruaril 2007 andis Tallinna Keskkonnaamet aktiga nr 3-5/4 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile üle seisuga 01.01.2007 Tallinna Keskkonnaameti koosseisus olnud munitsipaalpolitsei ametnike menetluses olnud väärteoasjade toimikud ja väärteomenetlustega seotud asjaajamise;

6)      Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametnikele väärteomenetluste läbiviimise pädevuse andmiseks oli algatatud Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna linna kaevetööde eeskirja, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja, Tallinna jäätmehoolduseeskirja ja Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimusi ja korda muutev eelnõu, mis on Tallinna Linnavolikogu 21.12.2006 määrusega nr 76 kehtestatud ja Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine“ muutmise eelnõu, mis on Tallinna Linnavalitsuse 27.12.2006 määrusega nr 108 kehtestatud.

7)      Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti raamatupidamisalaste toimingute ja ressursijuhtimise teostamiseks sõlmisid Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 12. jaanuaril 2007 koostöölepingu, mille kehtivust 1. märtsil 2007 pikendati kuni 30. aprillini 2007. 1. aprilli 2007 seisuga andis Tallinna Keskkonnaamet Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti raamatupidamise ja ressursijuhtimise üle Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, kes jätkab Munitsipaalpolitsei Ameti raamatupidamisalaste toimingute ja ressursijuhtimise teostamist.

8)      19. veebruaril 2007 andis Tallinna Keskkonnaamet varade ja nõuete üleandmise aktiga Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti bilanssi põhivarad ja tekkepõhised trahvinõuded ning bilansivälised väheväärtuslikud varad seisuga 01.01.2007 ning teostati raamatupidamise siirdekanded SAP keskkonnas.

9)      22. märtsil 2007 andis Tallinna Keskkonnaamet aktiga nr 3-5/6 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile üle aastatel 2005 ja 2006 munitsipaalpolitsei töö korraldamise raames asjaajamise käigus tekkinud kirjavahetuse vastavalt dokumentide loetelu funktsioonile 7

10)  Ruumide üleandmiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kasutusse ja valdusesse on vastu võetud järgmised õigusaktid ja sõlmitud lepingud:

-       Päästeameti Harjumaa Päästeteenistuse (alates 01.03.2006 nimetatud Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskuseks) ja Tallinna Keskkonnaameti vahel 3. veebruari 2005 sõlmitud kulutuste tasumise kokkuleppe muutmine, mille kohaselt  kommunaalteenuste osutajatele tasub tagasiulatavalt 1. jaanuarist 2007 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

-       Tallinna Linnavalitsuse 21.03.2007 korraldus nr 509-k (Ehitajate tee 109a ruumide  kohta);

-       Tallinna Linnavalitsuse 21.02.2007 korraldus nr 315-k (Tatari tn 12  ja Raua tn 1 / Pronksi tn 6 ruumide kohta).

 

Käesolev koondaruanne on kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise komisjoni koosolekul 23. mail 2007.

Käesoleva koondaruande teatavakstegemisega Tallinna Linnavalitsusele loetakse Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär