Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tlv m 13.08.2003 nr 72
 
Tvk m 29.05.2003 nr 34
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 05.02.2020 nr 155
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee 109A asuva äriruumi kasutusse andmine (Elisa Eesti AS), linnavara kasutusse andmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Heino Sildojale
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 957
Kehtetuks tunnistamine:16.02.2020
Redaktsiooni kehtivus: - 16.02.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 05.02.2020 nr 155, jõustumine 16.02.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 957-k

 

 

Ehitajate tee 109A asuva äriruumi kasutusse  andmine (Elisa Eesti AS), linnavara kasutusse andmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Heino Sildojale

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, § 44 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud  Linnavara kasutusse andmise korra punktidega 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 17.2, 18.4, 19, 55, 57, 58 ja 59, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktidega 1.1.9, 2, 2.1.1, 2.2.3 ja 2.3 ning arvestades avalikku huvi tagada kvaliteetne mobiilisideteenuse kättesaadavus ja arvestades Elisa Eesti AS 4. mai 2007 avaldust nr 4-6/151:

 

 

     

1. Anda otsustuskorras Elisa Eesti AS-le (äriregistrikood 10178070) tähtajaga 1. mai 2012 tasu eest kasutusse Ehitajate tee 109A hoone 4 korrusel asuva äriruumi (ventilatsiooniruum) pinnast 4,0 m² vastavalt korralduse lisaks 1 olevale joonisele järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi pinda kasutatakse mobiiltelefoni tugijaama aparatuuri paigaldamiseks. Äriruumi pinna kasutamisega kaasneb õigus paigaldada hoone katusele antennid vastavalt korralduse lisaks 2 olevale joonisele ja ühendada aparatuur ja antennid omavahel kaablitega;

1.2 kasutaja tasub vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele igakuiselt äriruumi pinna kasutamise eest 500 krooni /m² kohta;

1.3 äriruumi pinna allkasutusse andmine on keelatud;

1.4 hoiduma mobiiltelefoni tugijaama ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada üüripinnaga samas hoones asuvate raadio- ja televisiooniseadmete häireid.

2. Kiita heaks korralduse lisaks 3 olev Tallinna linna ja Elisa Eesti AS vahel sõlmitav linnavara kasutusse andmise lepingu projekt.

3. Volitada linna asutuse Tallinna Spordihalli direktorit Heino Sildoja Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule.

4. Elisa Eesti AS-l on õigus punktis 2 nimetatud linnavara kasutusse andmise lepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Elisa Eesti AS ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul linnavara kasutusse andmise lepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, linna asutusele Tallinna Spordihall ja Elisa Eesti AS-le.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA 1

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2007

korraldusele nr 957-k

Tugijaama aparatuuri paigaldamise asukoht

(Ehitajate tee 109A)

 

 

 

Tugijaama aparatuuri paigaldamise asukoht

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

LISA 2

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2007

korraldusele nr 957-k

 

 

 

Antennide paigaldamise asukoht

(Ehitajate tee 109A)

 

 

 

Foto nr 1

Foto nr 2

Foto nr 3

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

LISA 3

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2007

korraldusele nr 957-k 

 

 

LINNAVARA KASUTUSSE ANDMISE LEPING

 

Tallinn                                                                                                  ___. ___________ 2007 a.

 

 

Tallinna linn (edaspidi nimetatud ÜÜRILEANDJA), keda esindab linna asutuse Tallinna Spordihalli direktor Heino Sildoja isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ………………… korralduse nr ……… alusel ja

Elisa Eesti AS (edaspidi nimetatud ÜÜRNIK), volitatud esindaja Madis Uusma isikus, kes tegutseb volikirja alusel (ÜÜRILEANDJA ja ÜÜRNIK eraldi nimetatud POOL ja koos POOLED), sõlmisid käesoleva linnavara kasutusse andmise lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

 

 

1. LEPINGU OBJEKT

1.1 ÜÜRILEANDJA annab ÜÜRNIKULE üürile neli ruutmeetrit (4m2) pinda (edaspidi nimetatud Üüripind) ÜÜRILEANDJALE kuuluva hoone 4 korrusel asuva ventilatsiooniruumi pinnast, aadressil Ehitajate tee 109A, Tallinn vastavalt Lepingu lisas nr 1 olevale joonisele.

1.2 ÜÜRNIK paigaldab Üüripinnale mobiiltelefoni tugijaama aparatuuri. Üürnikul on õigus paigaldada hoone katusele antennid vastavalt Lepingu lisas nr 2 olevale joonisele ja ühendada aparatuur ja antennid omavahel kaablitega (edaspidi Seadmed). Nimetatud Seadmed kuuluvad ÜÜRNIKULE.

1.3 ÜÜRILEANDJA võimaldab ÜÜRNIKUL ühendada Üüripinnal asuvad Seadmed elektritoite saamiseks Lepingu punktis 1.1 nimetatud hoone olemasolevasse elektrivarustussüsteemi. Elektrienergia tarbimise tehnilised üksikasjad ja arvelduse kord on täpsustatud Lepingu lisas nr .

 

2. ARVELDUSTE KORD

2.1 ÜÜRNIK kohustub tasuma lepingulist üüritasu viissada krooni (500,-) Üüripinna iga ruutmeetri eest, kokku kaks tuhat krooni (2000,-) kuus. Nimetatud summale lisandub käibemaksu 18%.

2.2 Üüri tasumine toimub üks (1) kord kuus vastavalt ÜÜRILEANDJA poolt esitatud arvetele maksetähtajaga neliteist (14) päeva alates arve saamisest.

2.3 ÜÜRNIK tasub üürisumma ÜÜRILEANDJA poolt esitatud pangaarvele. Üürisumma tasumise päevaks loetakse ÜÜRNIKU poolt maksekorralduse pangale edastamise päeva.

2.4 Täiendavalt üürile maksab ÜÜRNIK elektrienergia eest vastavalt käesoleva Lepingu lisale nr 3.

 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 ÜÜRILEANDJA kohustub:

3.1.1. andma punktis 1.1. nimetatud Üüripinna ÜÜRNIKULE üle koheselt pärast Lepingu allakirjutamist;

3.1.2. tagama Üüripinna ja Seadmete varustamise elektrienergiaga vastavalt käesoleva Lepingu lisale nr 3;

3.1.3 võimaldama ÜÜRNIKUL paigaldada Seadmed selleks sobivasse kohta;

3.1.4 tagama töötõendi esitamisel ÜÜRNIKU esindajatele juurdepääsu Seadmete montaaþi-, hooldus- ja remonditööde teostamiseks;

3.1.5 mitte takistama ÜÜRNIKUL Üüripinna ja Seadmete kasutamist;

3.1.6. mitte sekkuma ÜÜRNIKU majandustegevusse;

3.1.7. esitama ÜÜRNIKULE õigeaegselt üüri ja elektrienergia eest tasumiseks arveid.

3.2 ÜÜRNIK kohustub:

3.2.1. kasutama Üüripinda heaperemehelikult;

3.2.2. tagastama Üüripinna ÜÜRILEANDJALE Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele;

3.2.3 kindlustama Seadmete montaaþi-, hooldus- ja remonditöödel ohutustehnika nõuete järgimise;

3.2.4. kooskõlastama Üüripinnal tehtavad ümberehitused eelnevalt ÜÜRILEANDJAGA;

3.2.5. teatama viivitamatult ÜÜRILEANDJALE tulekahjust jt. õnnetustest, mis toimusid seoses Üüripinnaga;

3.2.6. hoiduma mobiiltelefoni tugijaama ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada Üüripinnaga samas hoones asuvate raadio- ja televisiooniseadmete häireid;

3.2.7 järgima Üüripinna kasutamisel sanitaar- ja tuleohutuse eeskirju;

3.2.8. mitte andma ÜÜRILEANDJA eelneva kirjaliku nõusolekuta Üüripinda allkasutusse.

 

4. LEPINGU TÄHTAEG

4.1 Leping kehtib kuni 01. maini 2012.

 

5. LEPINGU MUUTMINE

5.1 Käesoleva Lepingu tingimusi võib muuta mõlema POOLE kokkuleppel ja kirjalikul nõusolekul, välja- arvatud punktides 5.2. ja 5.3. toodud juhtudel.

5.2 ÜÜRILEANDJAL on õigus nõuda kirjaliku teatisega üürisumma suuruse muutmist kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Juhul kui ÜÜRNIK ei nõustu punktis 5.4. toodud vastuses üürisumma suuruse muutmisega, on ÜÜRILEANDJAL õigus nõuda käesoleva Lepingu lõpetamist ennetähtaegselt punktis 6.1. ettenähtud korras.

5.3. ÜÜRNIKUL on õigus nõuda kirjaliku teatisega üürisumma suuruse vähendamist juhul kui Üüripinna kasutamise tingimused või Üüripinna seisund halvenes oluliselt asjaolude tõttu, mille eest ÜÜRNIK ei vastuta. Juhul kui ÜÜRILEANDJA ei nõustu punktis 5.4. toodud vastuses üürisumma vähendamisega, on ÜÜRNIKUL õigus nõuda käesoleva Lepingu lõpetamist ennetähtaegselt punktis 6.1. ettenähtud korras.

5.4. Teiselt POOLELT Lepingu muutmiseks kirjaliku ettepaneku saanud POOL on kohustatud vastama teisele POOLELE kirjalikult hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates Lepingu muutmise ettepaneku saamisest. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole POOL teisele POOLELE vastanud loetakse Lepingu muutmise ettepanek tagasi lükatuks.

 

6. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

6.1. Käesolevat Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt või üles öelda Eesti Vabariigi seadustes ja Lepingus ettenähtud alustel, kusjuures Lepingu lõpetamist nõudev või Lepingut üles ütlev POOL on kohustatud sellest teatama teisele POOLELE kirjalikult 2 (kaks) kuud ette.

6.2. ÜÜRILEANDJA võib 1 (ühe) kuulise etteteatamisega nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist või Lepingu erakorraliselt üles öelda juhul, kui:

6.2.1. ÜÜRNIK kasutab Üüripinda vastuolus käesolevas Lepingus nimetatud otstarbega;

6.2.2. ÜÜRNIKUL on tekkinud võlgnevus ÜÜRILEANDJA ees enam kui kolme kuu üürisumma ulatuses;

6.2.3. ÜÜRNIK lõhub või rikub Üüripinda;

6.2.4. ÜÜRNIK annab Üüripinna allüürile ilma ÜÜRILEANDJA eelneva kirjaliku nõusolekuta;

6.3. ÜÜRNIK võib 1 (ühe) kuulise etteteatamisega nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist või Lepingu erakorraliselt üles öelda juhul, kui:

6.3.1 ÜÜRILEANDJA ei täida punktides 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. või 3.1.5. sätestatud kohustusi;

6.3.2 ÜÜRILEANDJA lõhub või rikub ÜÜRNIKU Üüripinda;

6.3.3 Üüripinna kasutamise tingimused või Üüripinna seisund halvenes oluliselt asjaolude tõttu, mille eest ÜÜRNIK ei vastuta.

6.4 ÜÜRNIKUL on õigus Leping igal ajal üles öelda, teavitades kirjalikult ÜÜRILEANDJAT oma soovist Leping lõpetada 2 (kaks) kuud ette.

6.5 Lepingus määratud etteteatamistähtaja jooksul kehtivad käesoleva Lepinguga kokku lepitud tingimused.

 

7. LEPINGU LÕPPEMISE VÕI ENNETÄHTAEGSE LÕPETAMISE TAGAJÄRJED

7.1. Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel on ÜÜRNIK kohustatud tagastama Üüripinna käesolevas Lepingus määratud seisukorras ÜÜRILEANDJALE, väljaarvatud juhtudel kui Üüripind hävib või muutub kasutamiskõlbmatuks.

7.2. ÜÜRILEANDJALE tagastatav Üüripind peab olema samas seisus, milles ÜÜRNIK Üüripinna sai, arvestades Üüripinna normaalset kulumist.

 

8. TEATED

8.1. Pooltevahelised käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, väljaarvatud juhtudel kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele POOLELE ei ole õiguslikke tagajärgi.

8.2. Teade loetakse kätteantuks, kui:

1) teade on üle antud allkirja vastu;

2) teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga POOLE poolt näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

8.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, e-maili, faksi jne kaudu.

 

9. LEPINGU TAGATISED

9.1. Üüripinna omandiõiguse üleminekul ÜÜRILEANDJALT teisele isikule jääb käesolev Leping jõusse ka uue omaniku suhtes kui Eesti Vabariigi õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti.

 

10. VÄÄRAMATU JÕUD (FORCE MAJEURE)

10.1. Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu tingimuste rikkumiseks juhul kui Lepingu tingimuste mittetäitmine või mittekohane täitmine on tingitud vääramatust jõust (force majeure) ning POOLED on teinud kõik endast sõltuva sellise olukorra vältimiseks, likvideerimiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks.

10.2. POOL, kelle käesolevas Lepingus ettenähtud kohustuste kohane täitmine on takistatud vääramatu jõu tunnustega asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teisele POOLELE kirjalikult teatama 2 (kahe) nädala jooksul alates päevast, millal ta sai teada vääramatust jõust tulenevast takistusest, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul alates selle tekkimisest.

10.3. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta POOLI jõupingutuste rakendamisest selliste põhjuste kõrvaldamiseks ning nad peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama koheselt, kui vääramatust jõust tingitud takistused on kõrvaldatud.

 

11. MUUD TINGIMUSED

11.1. POOLED kohustuvad hüvitama teisele POOLELE kõik kahjud, millised tulenevad Lepingu täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest.

11.2. POOLED kohustuvad hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks kahjustada teise POOLE head mainet, iseloomustades kolmandate isikute huvi korral teist POOLT kui usaldusväärset lepingupartnerit.

11.3. POOLTE vahel käesoleva Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused läbivaatamisele Harju Maakohtus.

11.4. Käesolev Leping muudab kehtetuks kõik POOLTE vahel Lepingu objektiks oleva Üüripinna kasutamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

11.5. Käesolevas Lepingus sätestamata küsimustes lähtuvad POOLED Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11.6. Lepingu punktide pealkirjad kannavad üksnes Lepingu käsitlemise hõlbustamise eesmärke ning ei mõjuta ühegi Lepingu sätte tõlgendamist.

11.7. Kirjutades käesolevale Lepingule alla kinnitavad POOLED, et nad on Lepingu sisuga tutvunud, nende õigused ja kohustused on arusaadavad ja nad kohustuvad neid täitma.

11.8. Käesolev Leping on koostatud 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest üks eksemplar antakse ÜÜRILEANDJALE ja teine ÜÜRNIKULE.

 

12. POOLTE REKVISIIDID

ÜÜRILEANDJA:                                                                     ÜÜRNIK:

Tallinna linn                                                                            Elisa Eesti AS

Tallinna Spordihall                                                                     äriregistrikood 10178070

Registrikood 75015982                                                               Aadress: J. Vilmsi tn 47

Aadress: Staadioni tn 8/Herne tn 30                                                        10 126 Tallinn

10 132 Tallinn                                                                            Tel. 6 81 19 63; Faks. 6 81 19 61

Tel 646 6346, 646 6062; Faks 646 6347                          

 

Käesolev Leping on allkirjastatud mõlema Poole poolt _______ _________________2007

 

 

_____________________                                                      ______________________

Heino Sildoja                                                                             Madis Uusmaa

Tallinna Spordihall                                                                     Elisa Eesti AS

Direktor                                                                                    volitatud esindaja

 

 

 

LINNAVARA KASUTUSSE ANDMISE LEPING LISA NR 1 JOONIS

 

Mobiiltelefoni tugijaama aparatuuri paigaldamise asukoht

(Ehitajate tee 109A)

 

 

 

Mobiiltelefoni tugijaama aparatuuri paigaldamise asukoht

 

 

 

ÜÜRILEANDJA:                                                                     ÜÜRNIK:

Tallinna linn                                                                            Elisa Eesti AS

Tallinna Spordihall                                                                    äriregistrikood 10178070

Registrikood 75015982                                                            Aadress: J. Vilmsi tn 47

Aadress: Staadioni tn 8/Herne tn 30                                          10 126 Tallinn

10 132 Tallinn                                                                          Tel. 6 81 19 63; Faks. 6 81 19 61

Tel 646 6346, 646 6062; Faks 646 6347                                

 

 

_____________________                                                      ______________________

Heino Sildoja                                                                            Madis Uusmaa

Tallinna Spordihall                                                                    Elisa Eesti AS

Direktor                                                                                   volitatud esindaja

 

 

LINNAVARA KASUTUSSE ANDMISE LEPING LISA NR 2 JOONIS

 

Mobiiltelefoni tugijaama antennide paigaldamise asukoht

(Ehitajate tee 109A)

 

 

Foto nr 1

Foto nr 2

Foto nr 3

 

 

 

ÜÜRILEANDJA:                                                                     ÜÜRNIK:

Tallinna linn                                                                            Elisa Eesti AS

Tallinna Spordihall                                                                    äriregistrikood 10178070

Registrikood 75015982                                                            Aadress: J. Vilmsi tn 47

Aadress: Staadioni tn 8/Herne tn 30                                          10 126 Tallinn

10 132 Tallinn                                                                          Tel. 6 81 19 63; Faks. 6 81 19 61

Tel 646 6346, 646 6062; Faks 646 6347                                

 

 

_____________________                                                      ______________________

Heino Sildoja                                                                            Madis Uusmaa

Tallinna Spordihall                                                                    Elisa Eesti AS

Direktor                                                                                   volitatud esindaja

 

 


 

LINNAVRA KASUTUSSE ANDMISE LEPINGU LISA Nr 3

Elektrienergiaga varustamise kokkulepe

 

Pooled on sõlminud käesoleva Elektrienergiaga varustamise kokkuleppe (edaspidi nimetatud KOKKULEPE) alljärgnevas:

 

1.         Üldsätted

1.1.          Üürileandja kohustub varustama Üürnikku elektrienergiaga vastavalt käesoleva Kokkuleppe tingimustele ning Üürnik kohustub elektrienergia eest tasuma Kokkuleppes ettenähtud korras ja tähtaegadel.

1.2.          Käesolevas Kokkuleppes sätestamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

2. Poolte kohustused

2.1.          Üürileandja kohustub:

2.1.1.       Varustama Üürniku tarbimiskoha liitumispunkti kinnitamise aktis märgitud elektrienergiaga vastavalt Kokkuleppe tingimustele. Üürniku tarbimiskoha andmed on märgitud käesolevale Kokkuleppele lisatud Tarbimiskoha andmete kinnitamise aktis;

2.1.2.       Kindlustama Üürniku tarbimiskoha liitumispunkti elektrienergiaga varustamise, vastavalt Üürileandja enda elektrivarustuse kategooriale;

2.1.3.       Teavitama Üürnikku (tel. 372 681 19 73, 372 681 19 63) elektrikatkestustest avarii olukordadel ja plaanilistest elektrikatkestustest vähemalt 7 päeva ette.

2.2.          Üürnik kohustub:

2.2.1.       Tasuma Üürileandjale elektrienergia eest käesoleva Kokkuleppe punktis 3. sätestatud korras;

2.2.2.           Mitte kasutama elektriseadmeid, mis alandavad elektrienergia kvaliteeti;

2.2.3.           Rakendama Üürileandjaga kooskõlastatud releekaitse ja automaatikaseadmete sätteid;

2.2.4.       Tagama Üürileandjale eelnevalt kokkulepitud ajal sissepääsu Üürniku Tarbimiskohta kontrolltoimingute läbiviimiseks.

3. Tasumine elektrienergia eest

3.1.          Elektrienergia arvelduse aluseks on kasutatud elektrienergia kogus vastavalt arvesti näidule. Arvesti näidud fikseerib Üürileandja.

3.2.          Elektrienergia eest tasu arvestamise perioodiks on kalendrikuu.

3.3.          Üürnik tasub elektrienergia eest 1 (üks) kord kuus Üürileandja poolt esitatud arve alusel arvestuskuule järgneval kuul hiljemalt 14 päeva jooksul vastava arve saamisest .

3.4.               Üürileandja edastab arvesti näidud Üürnikule koos elektrienergia eest tasumiseks esitatava arvega.

4.                   Elektrienergia hind

4.1.               Elektrienergia hinna arvutamise aluseks on Energiaturu  Inspektsiooni poolt kinnitatud elektrimüüja hinnakiri (vastav hinnakirjajärgne pakett), mille alusel ostab elektrienergiat Üürileandja. Kokkuleppe allkirjastamise hetkel on elektrimüüjaks Eesti Energia AS.

4.2.               Elektrienergia hind muutub vastavalt elektrimüüja poolt tehtavatele hinnakirja muudatustele, mis on kinnitatud Energiaturu  Inspektsiooni poolt.

5.             Poolte kontaktisikud elektrienergiaga varustamisel:

Üürileandja kontaktisik:                                                                      Üürniku kontaktisik:

(Nimi) ____________                                                                        Toivo Kiho

(Amet) ____________                                                                       Elektritööde juht

Tel _______________                                                                      GSM 372 56 56 56 84

Faks ______________                                                                      Faks 372 6 811 1955

E-post _____________                                                                     E-post: toivo.kiho@elisa.ee

 

6. Poolte rekvisiidid:

 

ÜÜRILEANDJA:                                                                                  ÜÜRNIK:

Tallinna linn                                                                                                        Elisa Eesti AS

Tallinna Spordihall                                                                                               äriregistrikood 10178070

Registrikood 75015982                                                                                        Aadress: J. Vilmsi tn 47

Aadress: Staadioni tn 8/Herne tn 30                                                                 10 126 Tallinn

10 132 Tallinn                                                                                                        Tel. 6 81 19 63; Faks. 6 81 19 61

Tel 646 6346, 646 6062; Faks 646 6347                                              

 

Käesolev Kokkulepe on allkirjastatud mõlema Poole poolt _______ _________________2007

 

_____________________                                                                               ______________________

Heino Sildoja                                                                                                        Madis Uusmaa

Tallinna Spordihall                                                                                               Elisa Eesti AS

Direktor                                                                                                                  volitatud esindaja


Elektrienergiaga varustamise kokkuleppe lisa

Tarbimiskoha andmete kinnitamise akt

 

 

1. Andmestik

 

Objekti nimetus

 

Objekti aadress

Ehitajate tee 109A

 

Liitumispunkti asukoht

 

Peakaitse liitumispunktis

 

Nimipinge liitumispunktis

 

 

Arvestusseadme asukoht

 

Nimipinge mõõtepunktis

 

 

Arvesti number

 

Arvesti tüüp

 

Taatlemisaeg

 

Arvesti algnäidud seisuga                  

 

Päev –  

Öö –    

 

 

Käesolevaga kinnitame, et ülaltoodud mõõteseadmete andmed on allakirjutamise kuupäeva seisuga õiged ja arveldusi jätkatakse aktis fikseeritud näidikute näitudest. Vastuolu korral ülaltoodud andmete ja eelnevalt poolte vahel mistahes vormis fikseeritud andmete vahel lähtutakse käesolevas aktis näidatud andmetest.

 

Käesolev Akt on allkirjastatud mõlema Poole poolt ____  __________________ 2007

 

ÜÜRILEANDJA:                                                                     ÜÜRNIK:

Tallinna linn                                                                            Elisa Eesti AS

Tallinna Spordihall                                                                    äriregistrikood 10178070

Registrikood 75015982                                                            Aadress: J. Vilmsi tn 47

Aadress: Staadioni tn 8/Herne tn 30                                          10 126 Tallinn

10 132 Tallinn                                                                          Tel. 6 81 19 63; Faks. 6 81 19 61

Tel 646 6346, 646 6062; Faks 646 6347                                

 

Käesolev akt on allkirjastatud mõlema Poole poolt _______ _________________2007

 

 

_____________________                                                      ______________________

Heino Sildoja                                                                            Madis Uusmaa

Tallinna Spordihall                                                                    Elisa Eesti AS

Direktor                                                                                   volitatud esindaja

 

Toomas Sepp

Linnasekretär