Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 956
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 956-k

 

 

Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostöölepingu projekt.

2. Volitada linnapea Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Harju Maavalitsusele ja Tallinna linnaosade valitsustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

23. mai 2007

korralduse nr 956-k

LISA

 

Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna vaheline koostööleping nr ..............

 

 

 

 

Käesolev koostööleping (edaspidi nimetatud ka leping) on sõlmitud ....................................... 2007. aastal Tallinnas.

 

Harju Maavalitsus, keda esindab Vabariigi Valitsuse seaduse alusel maavanem Värner Lootsmann, ühelt poolt ja Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalituse  ……..korralduse nr…… alusel linnapea Edgar Savisaar teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool), leppisid kokku alljärgnevas:

 

1. Lepingu dokumendid

Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu täitmise eelarvest (lisa 1), mis lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ning mis on lepingu lahutamatuks osaks.

 

2. Tingimuste tõlgendamine

2.1 Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi.

2.2 Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta      mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist.

2.3 Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

 

3. Lepingu eesmärk ja ese

3.1 Lähtudes Alaealise mõjutusvahendite seaduse § 13¹ ning ning Eesti Noorsootöö Keskuse ning Harju Maavalitsuse vahel 18. aprillil 2007 sõlmitud koostöölepingust nr 86 ja selle lisast 1 (vastavalt käesoleva lepingu lisa 2) tulenevatest kohustustest sõlmisid pooled lepingu määratlemaks poolte õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu eseme realiseerimisel.

3.2 Lepingu ese on Harju Maavalitsuse poolne toetus Alaealise mõjutusvahendite seadusest

tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

4. Poolte kohustused

4.1 Tallinna linn kohustub:

4.1.1 kasutama talle eraldatud toetust Alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

4.1.2 esitama Harju Maavalitsuse alaealiste komisjonile sisulise tegevuse aruande ja kuluaruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 02. jaanuariks 2008 vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt teatavaks tehtavale vormile;

4.1.3 esitama Harju Maavalitsusele viimase nõudel kulude algdokumentide koopiad toetuse kasutamise kohta viie (5) tööpäeva jooksul arvates nõude saamisest;

4.1.4 tagastama Harju Maavalitsuse nõudel 15. detsembriks 2007 kasutamata jäänud ja/või mitte-sihtotstarbeliselt kasutatud toetuse või selle osa;

4.1.5 võimaldama Harju Maavalitsusel ja Riigikontrollil kontrollida esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust.

 

4.2  Harju Maavalitsus kohustub

eraldama Tallinna linnaosade alaealiste komisjonidele Alaealise mõjutusvahendite seadusest  tulenevate kohustuste täitmise toetuseks kolmsada tuhat (300 000.-)  krooni, vastavalt Eesti Noorsootöö Keskuse ning Harju Maavalitsuse vahel 18. aprillil 2007 sõlmitud koostöölepingu nr 86 lisale nr 1 (käesoleva lepingu lisa 2).

 

5. Teated

5.1 Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna  vahelised lepinguga seotud teated peavad olema

esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

5.2 Teade loetakse kättesaaduks, kui:

5.2.1 teade on üle antud allkirja vastu;

5.2.2 teade on saadetud riikliku postiasutuse kaudu tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

5.3 Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

5.4 Pooled  on kohustatud teineteist viivitamatult kirjalikult informeerima kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

 

6. Vastutus

6.1 Harju Maavalitsus ja Tallinna linn täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

6.2 Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittevabandatava täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

6.3 Pool ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites või kui see on tingitud vääramatust jõust. Vääramatuks jõuks on asjaolud, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada, sh poole tegevuse seadusevastane häirimine kolmandate isikute poolt, samuti muud poole poolt mõjutamatud sündmused (elektrikatkestused, sideliinide rikked, üldine arvutisüsteemi häire, seadusandluse muutumine jne).

6.4 Pooled ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis teisel poolel on tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

6.5 Pool on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel teisele poolele tekkinud kahju.

 

7. Lepingu ja selle lisa muutmine

7.1 Lepingu või/ja selle lisa muutmine või/ja täiendamine toimub ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu ja selle lisa muudatused ja täiendused on kehtivad vaid juhul, kui need vormistatakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna selleks volitatud esindajad.

7.2 Kui üks pool esitab teisele poolele lepingu või/ja selle lisa muutmiseks kirjaliku põhjendusega ettepaneku, peab ettepaneku saaja pool selle läbi vaatama kahekümne (20) tööpäeva jooksul alates ettepaneku saamisest, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada, kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti.

 

8. Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

8.1 Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib 31. detsembrini 2007.

8.2 Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

8.3 Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele poolele vähemalt kuuskümmend (60) tööpäeva ette.

8.4 Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) tööpäeva jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

8.5 Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmist.

 

9. Lõppsätted

9.1 Lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled kontaktisikud.

9.2 Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest   õigusaktidest.

9.3 Leping on sõlmitud kahes (2) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris kolmel (3) lehel, mille iga lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar.

10. Poolte rekvisiidid ja allkirjad

10.1        Harju Maavalitsus     

Reg nr:                       70002452

Aadress:                     Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn

Telefon:                      6 11 87 53

Faks:                          6 11 87 53

Kontaktisik:                Piia Ööbik

E-post:             piia.oobik@mv.harju.ee

 

10.2        Tallinna linn

               Aadress:                                Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Telefon:                                  640 4590                                

Faks:                                      640 4589

Kontaktisik:                            Urmas Sadam                          

E-post:                                  urmas.sadam@tallinnlv.ee

a/k                                         10002011878002 Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

10.3  Pooled kohustuvad punktides 10.1 ja 10.2 toodud andmete muudatustest koheselt kirjalikult teatama teisele lepingu poolele.

 

 

................................(allkiri)                                          ...............................(allkiri)

Värner Lootsmann                                                      Edgar Savisaar

Harju maavanem                                                                             Tallinna  linnapea

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

Lepingu lisa 1

 

 

Lepingu täitmise eelarve

Artikkel

Kulu nimetus

Eelarve

KÜ 50

Personali kulu

145 500

KÜ 55252000

Ürituste ja näituste korraldamise kulud

98 500

KÜ 55040000

Personalikoolitus

56 000

 

Kokku

300 000

 

 

 

 

 

           

Värner Lootsmann …………………..           Edgar Savisaar……………………………..

 

                             /allkiri/                                                         /allkiri/