Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lauliku tn 7 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 920
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 920-k

 

 

Lauliku tn 7 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. augusti 1995 otsusest nr 5891, millega on Tallinnas, Lauliku tn 7, endisel kinnistul nr 1126 N asunud krundi, suurusega 1821 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna notar Liia Aigro 9. juunil 2003 koostatud ja välja antud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 2209, mille alusel XXXXXXXX omandas 1/2 mõttelist osa endise kinnistu nr 1126 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Kai Sepa 26. novembril 2003 koostatud ja välja antud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 13247, mille alusel XXXXXXXX omandas 1/2 mõttelist osa endise kinnistu nr 1126 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Alar Schultsi 11. jaanuaril 2005 koostatud ja tõestatud ehitiste mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, ametitoimingu registreerimise number notari ametitoimingute raamatus 147/2005, mille alusel XXXXXXXX omandas 1/4 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1126 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Aigi Kivioja 28. veebruaril 2006 koostatud ja tõestatud ehitiste mõttelise osa müügilepingust, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, pandilepingust, notari ametitoimingute raamatu numbriga 982/2006, mille alusel J&S Arendusgrupp OÜ omandas 1/4 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1126 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Harju Maakohtu 22. detsembri 2006 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-06-5062, mis jõustus 29. detsembril 2006 ning mille alusel J&S Arendusgrupp OÜ omandas 1/4 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1126 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest ja 1/2 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1126 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, litsentseeritud maamõõtja Endel Leppiku koostatud katastriüksuse plaanist töö nr LE-23-07 ning maa tagastamise toimiku nr 4897 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Lauliku tn 7;

1.2 pindala: 1802 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1126 N pindalaga 1821 m2) järgmisele isikule:

J&S Arendusgrupp OÜ, äriregistri kood 11223051; aadress Tartu mnt 18-51, Tallinn 10115.

3. Lauliku tn 7 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101005224 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.05.2007.

Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitise Tallinna notar Aigi Kivioja 28.02.2006 koostatud ja tõestatud ehitiste mõtteliste osa müügilepingu, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu, pandilepingu (reg nr 982/2006) ja Harju Maakohtu 22.12.2006 kohtumääruse tsiviilasjas nr 2-06-5062 alusel.

Riiklikus ehitisregistris registreeritud ehitisregistri koodiga 101005225 majandushoone ja ehitisregistri koodiga 101005226 kuur on lammutatud.

4. Lugeda endise kinnistu nr 1126 N maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon;

6.4 esitada vastavalt Ehitusseaduse § 29 lg 2 p 4 teatis ehitiste (majandushoone ja kuur), lammutamise kohta Tallinna Linnaplaneerimise Ametile Riikliku ehitisregistri andmebaasi korrastamiseks.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks J&S Arendusgrupp OÜ esindajale;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär