Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 17.05.2007 määrus number 14
jõustumine 24.05.2007

Redaktsiooni kehtivus 24.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. mai 2007 nr 14

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse  § 26 lõike 1 punktiga 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Tallinna sümbolid on suur ja väike vapp, täisvapp, linnalipp ja heraldiline vapilipp.“

2) paragrahvi 9 täiendatakse uue lõikega 6 järgmises sõnastuses:

“6) Tallinna heraldilise vapilipu (edaspidi vapilipu) kollasel kangal paikneb Tallinna suure vapi kolm sinist kroonitud sammuvat otsavaatavat lõvi. Vapilippu ääristavad narmad ja ehisnöörid on kollased. Vapilipu kanga laiuse ja pikkuse suhe on 7:8, normaalsuurus 105x120 cm. Vapilipu etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 5.3.“.

3) paragrahvi 10 lõike 6 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “alaliselt Tallinna Raekoja, linnavolikogu, linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste hoonetel;“.

4) paragrahvi 10 täiendatakse uue lõikega 9¹ järgmises sõnastuses:

“(9¹) Vapilipp on Tallinna Linnavolikogu esinduslipp. Vapilipu ainueksemplar asub Tallinna Linnavolikogu esimehe ametiruumides. Vapilippu kasutatakse koos Tallinna linnalipuga linna pidulikel üritustel, kus osaleb Tallinna linnavolikogu esimees. Vapilipu laualipuna valmistamine ja kasutamine toimub linnavolikogu esimehe loal.“

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 24. mail 2007.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2007
määruse nr 14
“Tallinna põhimääruse muutmine“
LISA

 

Tallinna heraldiline vapilipp

 

 

 

 

 

 

Tallinna heraldiline vapilipp

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees