Üldkasutatavate supelrandade ettevalmistamine suveperioodiks

Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 914

Redaktsiooni kehtivus 16.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 914-k

 

 

Üldkasutatavate supelrandade

 

ettevalmistamine suveperioodiks

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Veeseaduse § 3 lg 2 p 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. juuli 2000 määruse nr 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele“ § 4, 6, 7, 11, Tallinna põhimääruse § 87 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45  “Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 2 lg 3, § 3 lg 4 p 2 ja 5:

1. Haabersti Linnaosa Valitsusel, Pirita Linnaosa Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel määratleda ja tähistada üldkasutatavad supelrannad.

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel, Pirita Linnaosa Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel:

2.1 tagada supelrandade nõuetekohane ettevalmistus puhkajate vastuvõtmiseks alljärgnevalt:

2.1.1  Harku järve supelrand               16. maiks 2007;

2.1.2  Kakumäe supelrand                  16. maiks 2007;

2.1.3  Pirita supelrand                         16. maiks  2007;

2.1.4  Stroomi supelrand                     16. maiks  2007;

2.1.5  Pikakari supelrand                     16. maiks  2007;

 

2.2 taotleda supelranna avamiseks Tallinna tervisekaitsetalituse nõusolek;

2.3 kindlustada puhkajad suplushooaja vältel teabega suplusvee kvaliteedi kohta;

2.4 tagada rannas vajalikud koristus- ja hooldustööd kogu suvehooaja vältel;

2.5 tagada rannas joogivesi;

2.6 tagada supelrandade kasutatava vee laboratoorne kontroll kogu suvehooaja vältel;

2.7 tagada rannas rannainventari ja üldkasutatavate WC-de ja/või käimlate olemasolu.

3. Tallinna Kommunaalametil korraldada  punktis 2.1 nimetatud supelrandades:

3.1 rannapäästeteenistus;

3.2 suplusakvatooriumi tähistamine poidega;

3.3 vajalikud päästevahendid, teave vee- ja õhutemperatuuri kohta;

3.4 suplusakvatooriumi pidev kontrollimine ja puhastamine.

4. Supelrandade suvehooaeg lõpeb 15. septembril 2007.

5. Punktis 1 nimetatud linnaosade valitsustel koostöös kommunaalametiga esitada juunis 2007 linnavalitsuse istungile ettepanekud saavutamaks Tallinna supelrandadele 2008 suplushooajaks rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis Sinilipp.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ning Tallinna Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit  Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

                                                                                                    linnasekretäri ülesannetes