Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 424 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja osaline ostueesõigusega erastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 873
Redaktsiooni kehtivus: - 11.04.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.04.2012 nr 492

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 873-k

 

 

Pärnu mnt 424 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja osaline ostueesõigusega erastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 3 ja lg 32, § 7 lg 5, § 20 lg 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1, § 221 lg 1, lg 5, lg 6, § 222, § 223 lg 1, lg 2, lg 7, lg 8, § 23 lg 1, lg 5, lg 51 p 2 ja p 3, lg 53, lg 6 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 267 kinnitatud Maa ostueesõigusega erastamise korraga, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korraga, Harju maavanema ja Tallinna Linnavolikogu esimehe vahel 13. märtsil 1997 sõlmitud kokkuleppega Tallinna linnale volituste andmises riigi nimel maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrusega nr 60 “Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord” ning tulenevalt Osaühing EKE Projekti Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 2095 ja ostueesõigusega erastatava maa toimiku materjalidest:

 

 

     

1. Määrata ehitiste teenindamiseks vajalik maa ja erastada see ostueesõigusega Nõmme linnaosas  alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 424;

1.2 pindala: 2186 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E);

1.4 maksustamishind tulenevalt Maareformi seaduse § 223 lg 1 ja 03.04.2005 koostatud maa maksustamishinna aktist nr 2291: 153000 (ükssada viiskümmend kolm tuhat) krooni.

2. Ostueesõigusega erastamisele kuulub punktis 1 nimetatud maast 2/3 mõttelist osa, mille:

2.1 maksustamishind: 102000 (ükssada kaks tuhat) krooni;

2.2 müügihind Maareformi seaduse § 223 lg 2 alusel: 51000 (viiskümmend üks tuhat) krooni.

3. Erastada punktis 1 nimetatud maa ostueesõigusega järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 2/3 mõttelises osas, ostuhind 51000 (viiskümmend üks tuhat) krooni; elukoht XXXX, Tallinn.

4. Ostueesõigusega erastatava maa ostuhind punktis 3 nimetatud isikul tasuda alljärgnevalt:

4.1 ostueesõigusega erastatava maa ostuhinnast 10 (kümme) % so 5100 (viis tuhat ükssada) krooni tasuda enne maa müügilepingu sõlmimist Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 11112;

4.2 ülejäänud 45900 (nelikümmend viis tuhat üheksasada) krooni tasumisele kuuluvast summast koos intressiga 5 (viis) % aastas, tasub ostja müüjale 20 (kahekümne) aasta jooksul võrdsete osadena 2 (kaks) korda aastas, vastavalt sõlmitavas müügi- ja hüpoteegi seadmise lepingus ettenähtud maksegraafikule Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 11112.

5. Kui pärast müügilepingu sõlmimist selgub, et punktis 3 nimetatud ostja ei vasta Maareformi seadusega § 223 lg 2 sätestatud sooduskoefitsiendi rakendamiseks nõutavatele tingimustele, on ostja kohustatud tasuma Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 11112, rahas kolmekordse seadusliku müügihinna ning müügilepingus märgitud müügihinna vahe.

6. Punktis 3 nimetatud isikul tasuda enne maa müügilepingu sõlmimist 355 (kolmsada viiskümmend viis) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Summas sisaldub 100 (ükssada) krooni maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise kulu ning 255 (kakssada viiskümmend viis) krooni ostueesõigusega erastamise korraldaja kulu.

7. Pärnu mnt 424 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101018793 elamu, ehitisregistri koodiga 101018794 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101018795 pooleliolev majandushoone, ehitisregistri koodiga 220389757 piire, värav) kuuluvad punktis 3 nimetatud isikule 2/3 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 20.02.2007.

8. Maa taotlejal taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

9.2 korraldada punktis 1 nimetatud maa müügilepingu ettevalmistamine;

9.3 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes