Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 424 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 621 N maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 872
Redaktsiooni kehtivus: - 11.04.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.04.2012 nr 492

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 872-k

 

 

Pärnu mnt 424 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 621 N maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 8. oktoobri 2001 otsusest nr 12237, millega on Tallinnas, Pärnu mnt 424, endisel kinnistul nr 621 N asunud krundi, suurusega 2159 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna notar Mare Aarsalu 26. augustil 2002 koostatud ja välja antud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri nr 6538, mille alusel XXXXXXXX omandas 2/3 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 621 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Mare Aarsalu 26. augustil 2002 koostatud ja välja antud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri nr 6540, mille alusel XXXXXXXX omandas 1/3 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 621 N maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Osaühing EKE Projekti Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 2095 ning maa tagastamise toimiku nr 5472 materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 424;

1.2 pindala: 2186 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 621 N pindalaga 2159 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/3 mõttelises osas, elukoht XXXX,  Tallinn.

3. Pärnu mnt 424 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101018793 elamu, ehitisregistri koodiga 101018794 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101018795 pooleliolev majandushoone, ehitisregistri koodiga 220389757 piire, värav) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/3 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 20.02.2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 621 N maa-ala suurusega 1430,33 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes