Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keemia tn 35 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 870
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 870-k

 

 

Keemia tn 35 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, § 19¹ lg 1 p 3 ja lg 2, § 36, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56² ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. veebruari 1995 otsusest nr 5046, millega on Tallinnas, end. Keemia tn 35, endisel kinnistul nr 4523 asunud krundi suurusega 4551,77 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna notar Piret Pressi poolt 21. märtsil 2000 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 1639, millega  XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest ¼ suuruse mõttelise osa Keemia tn 35 asuvast maast suurusega 2425 m², Tallinna notar Piret Pressi poolt 10. aprillil 2007 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 2012, millega XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest ¼ suuruse mõttelise osa Keemia tn 35 asuvast ülejäänud maast suurusega 2126,77 m², aktsiaseltsi Geomark poolt 3. juunil 2004 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 5741 ja maa tagastamise toimiku number 7298 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Keemia tn 35;

1.2 pindala: 4509 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4523 pindalaga 4551,77 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ¾  mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ¼  mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101022702 elamu ja ehitisregistri koodiga 101022704 garaaž) ning rajatised (ehitisregistri koodiga 220391188 kõnnitee ja ehitisregistri koodiga 220391189 piire, värav) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 13. aprillil 2007. Krundil paikneb veel õigusliku aluseta püstitatud  kasvuhoone.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4523 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017, viitenumber 5238050050050225, alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX 150 (ükssada viiskümmend) krooni;

5.2 XXXXXXXX 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada Keemia tn 35 krunti läbivale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale madalpinge kaablile ja krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes