Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maa-ameti juhataja kohusetäitja määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 861
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 861-k

 

 

Maa-ameti juhataja kohusetäitja määramine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 24, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 6 lõikega 10, § 15 lõikega 3, § 16 lõikega 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldusega nr 2528-k „Tallinna Maa-ameti koosseisunimestik koos palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Määrata Maa-ameti juhataja asetäitja-munitsipaalmaade osakonna juhataja Alo Brandt Maa-ameti juhataja kohusetäitjaks alates 17. maist 2007 kuni ameti uue juhataja ametisse nimetamiseni.

2. Määrata Maa-ameti juhataja kohusetäitja Alo Brandti ametipalgaks 28 300 krooni kuus (palgaaste C9).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Alo Brandtile ja Maa-ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes