Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Edgar Savisaarele (koostööleping Tallinna Tehnikaülikooliga)
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 korraldus number 856
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 856-k

 

 

Volituste andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna Tehnikaülikooli ning Tallinna linna vaheline koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud Tallinna linna ja  Tallinna Tehnikaülikooli vahel sõlmitavale koostöölepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Tehnikaülikoolile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

9. mai 2007

korralduse nr 856-k

LISA 1

 

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna linna vaheline koostööleping

 

 

 

 

KOOSTÖÖLEPING

 

 

Tallinnas                                                                                               “15“ mai 2007

 

 

Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TTÜ või Pool), keda esindab põhikirja alusel rektor Peep Sürje,

ja

Tallinna Linn (edaspidi Partner või Pool), keda esindab põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse………2007 korralduse nr ….k alusel linnapea Edgar Savisaar, (edaspidi ühiselt Pooled),

rõhutades vastastikkust soovi teha koostööd ja pidades jätkuvalt oluliseks TTÜ intellektuaalse potentsiaali kaasamist Partnerile vajalikku arendustegevusse, sõlmisid käesoleva koostöölepingu (edaspidi Leping) jätkamaks 30. aprillil 2002. aastal sõlmitud koostöölepingut ning leppisid kokku alljärgnevas:

 

1.      LEPINGU EESMÄRK JA ÜLDPÕHIMÕTTED

 

1.1.            Lepingu eesmärgiks on sätestada Poolte koostöö üldpõhimõtted, mis on aluseks teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö valdkondades ühiste huvide kindlaks määramisel ja tegevuste kavandamisel ning nendest tulenevate konkreetsete tööde teostamist sätestavate lepingute sõlmimisel.

1.2.            Pooled omavad potentsiaali, mille rakendamine koostöös on oluliseks eelduseks mõlemapoolsele arengule, ja lähtuvad koostöö tegemisel järgmistest üldpõhimõtetest:

1.2.1.      Pooled arvestavad oma tegevuse kavandamisel teise Poole vajadusi ja vahetavad regulaarselt informatsiooni;

1.2.2.      Pooled algatavad koostööprojekte, mille eesmärgid, sisu, finantseerimine, teostamine ja tulemuste realiseerimine sätestatakse eraldi lepingutes;

1.2.3.      Pooled teavitavad oma struktuuriüksuseid ja asutusi Lepingust ja Lepingu täitmiseks vahetatavast informatsioonist;

1.2.4.      Pooled lähtuvad Lepingu täitmisel riigihangete seaduse § 14 lg 1 p-s 11 sätestatud võimalusest tellida TTÜ-lt teadusuuringuid riigihanget korraldamata.

 

2.      LEPINGU ESE

 

2.1.            Lepingu esemeks on Poolte koostöö teadus- ja arendustegevuse, õppetöö ning avalike suhete valdkonnas.

2.2.            Koostöö teadus- ja arendustegevuse valdkonnas hõlmab järgmist:

2.2.1.      Partneri tegevusvaldkonnal baseeruvate TTÜ poolt pakutavate alus- ja rakendusuuringute ning teaduspõhiste teenuste kasutamine Partneri huvides ja poolt;

2.2.2.      Partneriga seonduvate innovaatiliste protsesside Pooltevahelised erialased konsultatsioonid;

2.2.3.      TTÜ-poolne teadusalase informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine Partneri tellimusel vastavalt kokkulepitud tingimustele ja temaatikale.

 

2.3.            Koostöö õppetöö valdkonnas hõlmab järgmist:

2.3.1.      kõrgharidusega töötajate ettevalmistamine Partneri jaoks ning Partneri töötajate täiendkoolitus vastavalt kokkuleppele;

2.3.2.      Pooltele huvipakkuvate kursuse-, diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja/või doktoritööde temaatika määratlemine;

2.3.3.      Partneri infrastruktuuri õppe-eesmärkidel kasutamine vastavalt Poolte kokkuleppele.

 

2.4.            Koostöö avalike suhete valdkonnas hõlmab järgmist:

2.4.1.      kolmandate isikute teavitamine koostööst Poolega;

2.4.2.      Pooli toetavate eelistuste rakendamine erinevates reklaamitegevuste valdkondades;

2.4.3.      teise Poole kaasamine Poole avalikele üritustele.

 

2.5.            Pooled peavad vajalikuks rõhutada koostööd järgmistes kitsamates valdkondades:

2.5.1.      TTÜ osalemine Partneri arengu- ja tegevuskavade koostamises, nimetatud kavadest tulenevate teadusmahukate küsimuste ühises läbitöötamises ja TTÜ osalemine vastavates programmides ja projektides;

2.5.2.      Partnerile erinevate õigusaktidega ette nähtud teadusmahukate ülesannete täitmise alane koostöö;

2.5.3.      innovatsiooni ja teadusmahuka ettevõtluse propageerimine ning innovatsiooni tugimeetmete arendamine sh Tallinna tehnoloogiapargi Tehnopol jätkuval arendamisel;

2.5.4.      erinevate Partneri stipendiumite ja teadustoetuste sihtfinantseeringuna väljaandmine sh Poska stipendiumi väljaandmine.

 

3.      POOLTE KOKKULEPPED

 

3.1.            Pooled sõlmivad koostööprojektide läbiviimiseks eraldi lepinguid, millega määratakse kindlaks töö sisu ja maksumus ning Poolte õigused ja kohustused, võttes aluseks Lepingus sätestatud seisukohad.

 

3.2.            TTÜ teadustulemuste  (oskusteave, tarkvara, leiutised jms) evitamise lepingute sõlmimisel lähtuvad Pooled Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) poolt heakskiidetud põhimõtetest.

 

3.3.            TTÜ võib vajaduse korral kaasata lepingute täitmiseks kolmandaid isikuid, sõlmides nendega lepinguid. Kolmandate isikute kaasamiseks on vajalik Partneri nõusolek.

 

3.4.            Püstitatud eesmärkide saavutamiseks otsivad Pooled vajadusel täiendavaid rahastamisvõimalusi ja osalevad võimalusel ühiselt rahvusvahelistes projektides, tehes sealhulgas koostööd VII Raamprogrammis.

 

3.5.            Pooled loevad nendele koostöö tegemise käigus teatavaks saanud teist Poolt puudutavat informatsiooni konfidentsiaalseks ja kohustuvad seda teise Poole nõusolekuta mitte avalikustama, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

 

3.6.            Pooled korraldavad ühisnõupidamisi koostöötulemuste arutamiseks ja perspektiivide seadmiseks vähemalt kaks korda aastas. Ühisnõupidamise käigus lepitakse kokku edasises tegevuskavas.

 

3.7.      Uuritakse linnauuringute, urbanistika ja linnainseneri tegevusaladel ühe    professuuri sisseseadmist poolte koostöös.

 

4. POOLTE KOHUSTUSED

 

4.1. TTÜ kohustub:

4.1.1.      Partneri tellimusel läbi viima Partneri tegevusega seonduvaid alus- ja rakendusuuringuid ning osutama teaduspõhiseid teenuseid ja erialaseid konsultatsioone;

4.1.2.      propageerima Partneri tegevusega seotud erialade õpet TTÜ-s ja töötamisvõimalusi Partneri juures;

4.1.3.      leidma Partneri tellimusel viimasele sobivaid üliõpilasi Partneri juures praktika sooritamiseks ja arvestama õppetöös üliõpilaste poolt Partneri juures sooritatud praktikat;

4.1.4.      informeerima Partnerit viimase tegevusvaldkonnaga seonduvatest täiendkoolituskursustest;

4.1.5.      igapäevases tegevuses ja rahvusvahelises koostöös teavitama kolmandaid isikuid TTÜ seotusest Partneriga (võimalusel).

 

4.2. Partner kohustub:

4.2.1.      informeerima ühisnõupidamistel TTÜ-d alus- ja rakendusuuringute, teaduspõhiste teenuste ja täiendkoolituse vajadusest ning pakkuma oma vajaduste rahuldamiseks välja vastavaid koolitus- ning teadus- ja arendustegevuse projekte;

4.2.2.      informeerima TTÜ-d Partneri koolitusvajadusest ja töötamisvõimalustest Partneri juures;

4.2.3.      edastama TTÜ-le iga-aastaselt kursuse-, diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja/või doktoritöö soovitavaid teemasid ning tagama Partneri poolse kaasjuhendamise ja töö teostamiseks vajalike andmete edastamise vastavalt vajadusele;

4.2.4.      osutama vajadusel ja võimalusel kaasabi üliõpilaste praktika ning õppejõudude ja teadustöötajate staþeerimise korraldamisel;

4.2.5.      leidma võimalusi edukamate üliõpilaste motiveerimiseks;

4.2.6.      finantseerima ise või oma koostööpartnerite kaudu koolitus- ning teadus- ja arendustegevuse projekte;

4.2.7.      igapäevases tegevuses ja rahvusvahelises suhtluses teavitama kolmandaid isikuid Partneri seotusest TTÜ-ga (võimalusel).

 

4.3. Punktides 4.1. ja 4.2. nimetatud kohustuste täitmises lepivad Pooled kokku eraldi lepingutes.

 

5.      KONTAKTISIKUD

 

5.1. TTÜ kontaktisik:

Andres Keevallik, arendusprorektor

Tel: 6 202 006 e-post: akeev@cc.ttu.ee

 

5.2. Tallinna linna kontaktisik:

Urmas Hallika, Linnakantselei arendusdirektor

Tel: 6 404 442, e-post: urmas.hallika@tallinnlv.ee

 

5.3. Lepingu raames sõlmitavates eraldi lepingutes määratletakse vajadusel eraldi valdkondlikud kontaktisikud.

 

6.      LÕPPSÄTTED

 

6.2. Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib viis aastat.

 

6.3. Lepingut võib muuta või täiendada Poolte kirjalikul kokkuleppel, mis on Lepingu lahutamatuks lisaks.

 

6.4. Poolte kokkuleppel võib Lepingu ennetähtaegselt lõpetada.

 

6.5. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele õigusaktidega sätestatud korras.

 

6.6. Leping on koostatud kahes (2) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, üks kummalegi Poolele.

 

POOLTE REKVISIIDID

 

Tallinna Tehnikaülikool                                      Tallinna linn

Reg nr 01025338                                                         Vabaduse väljak 7

Ehitajate tee 5                                                               15199 Tallinn

19086 Tallinn                                                              

 

_________________________                                  __________________________

Peep Sürje                                                                   Edgar Savisaar

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär