Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korralduse nr 2582-k "Ajutise komisjoni moodustamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 korraldus number 846
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2007 - 30.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 30.05.2007 nr 1007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 846-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korralduse nr 2582-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lg 11, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 355 “ Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine“ punkti 3.1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2007 korraldusest nr 283-k “Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine“, Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusest nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ ja Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusest nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldust nr 2582-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Olga Sõtnik ja Kalev Kallo;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Taavi Aas  - Tallinna  abilinnapea;

1.3 kinnitada komisjoni liikmeks Kaimo Järvik  - Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja.

1.4 punkt 2.2. lugeda järgmises sõnastuses: “2.2. Esitada Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise koondaruanne Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt 1. juuniks 2007.“.

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär