Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ja Kieli linna vahel sõlmitava hea tahte kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine
Tallinna Linnavolikogu 03.05.2007 otsus number 129
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. mai 2007 nr 129

 

 

 

 

Tallinna ja Kieli linna vahel sõlmitava hea tahte kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 13 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 79 lõigete 2 ja 3 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kiita heaks Tallinna ja Kieli linna vahel sõlmitava hea tahte kokkuleppe projekt vastavalt lisale.

2. Volitada punktis 1 nimetatud kokkuleppele Tallinna linna poolt alla kirjutama linnavolikogu esimees Toomas Vitsutit ja linnapea Edgar Savisaart.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Edgar Savisaarele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2007
otsuse nr 129
LISA

 

Hea tahte kokkulepe

 

 

 

1. Lähtudes Eesti kuulumisest Euroopa Liitu, Tallinna ja Kieli tugevatest koostöösuhetest ning mõlema linna elanike soovist täita need sõprussuhted uue sisuga, lepivad allakirjutanud kokku, et linnadevahelise koostööleppe 10. aprilli 1994 lisaprotokollis fikseeritud “Kieli Päevad Tallinnas“ ja “Tallinna Päevad Kielis“ läbiviimine nende endisel kujul on end ammendanud.

2. “Kieli Päevad Tallinnas“ ja “Tallinna Päevad Kielis“ asemel soovivad pooled hakata vaheldumisi Tallinnas ja Kielis korraldama hiljemalt iga kahe aasta järel erialaseid temaatilisi kohtumisi kogemustevahetuse ja innovaatiliste  lahenduste rakendamise eesmärgil.

3. Linnade sõprussuhete pika ajaloo jooksul toimunud laiapõhjalises koostöös on esiplaanile jäänud sotsiaalvaldkonna ja keskkonnakaitse teemad. Edaspidi kaasavad linnad partnerlusse intensiivsemalt ka majanduskoostöö elemente, rakendades selleks linnade vastavad ametiasutused.

4. Vastastikuste ametlike visiitide ja temaatiliste erialakohtumiste reisikulud kannab külaline ja kohapealsed kulud võõrustav linn.

5. Tallinn ja Kiel toetavad ka edaspidi laiapõhjalisi sidemeid linnade vahel eesmärgiga lähendada mõlema linna kodanikke ning anda omavalitsuspoliitika võimalusi kasutades panus meie maade majandusarengu ja rahvaste teineteisemõistmise suurendamisse.

 

 

Tallinna poolt:

 

 

Toomas Vitsut

 

Edgar Savisaar

Linnavolikogu esimees

Linnapea

 

 

Kieli poolt:

 

 

Rainer Tschorn

 

Angelika Volquartz

Linnavolikogu esimees

Ülemlinnapea

 

 

 

Tallinnas, 15. mail 2007. a

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees