Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 354 "Osalemine EL struktuurifondide meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "INNOMET–EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis" ja volituse andmine
Tallinna Linnavolikogu 03.05.2007 otsus number 128
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. mai 2007 nr 128

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 354 “Osalemine EL struktuurifondide meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis “INNOMET–EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis“ ja volituse andmine Kairi Tenistele“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määrusega nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ § 6 lg 1, § 9 lg 1 p 2 ja lg 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuses nr 354 “Osalemine EL struktuurifondide meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis “INNOMET–EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis“ ja volituse andmine Kairi Tenistele“ järgnevad muudatused:

1.1 lisada pealkirja lõppu sõnad “ning Andres Pajulale“;

1.2 muuta punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: “2. Nõustuda projekti kaasfinantseerimisega Tallinna linna eelarvest aastatel 2007‑2008 summas 325 277 krooni, sh 2007. aastal summas 281 992 krooni ja 2008. aastal summas 43 285 krooni. Nõustuda projekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Haridusametile 272 057.50 krooni projekti täitmiseks ettenähtud kulutuste katmiseks, sellest 2007. aastal 187 146 krooni ja 2008. aastal 84 911.50 krooni.“;

1.3 muuta punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt: “3.1 hoidjateks Tallinna Ettevõtlusamet (registrikood 75023817) ja Tallinna Haridusamet (registrikood 75014289);“;

1.4 muuta punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt: “3.2 vastutavateks esindajateks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja ja Tallinna Haridusameti juhataja.“;

1.5 muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: “4. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet ning Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat alla kirjutama projekti juhtpartneri mittetulundusühinguga EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT sõlmitavatele lepingutele.“.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks mittetulundusühingule EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Haridusametile ja Tallinna Linnakantselei välisprojektide rakendamise osakonnale ning finantsteenistusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees