Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 03.05.2007 otsus number 123

Redaktsiooni kehtivus 03.05.2007 - ...

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. mai 2007 nr 123

 

 

 

 

Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse ettepaneku ja korrakaitsekomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 285 kinnitatud linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu ja kinnitada korrakaitsekomisjoni liikmeks Taavi Aas.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees