Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
29. detsembri 2005 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/23 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile (kokkulepe Mittetulundusühinguga Kotka Staadionid)
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 797
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 797-k

 

 

29. detsembri 2005 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/23 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkt 2 alusel ja tulenevalt Mittetulundusühingu Kotka Staadion 22. jaanuari 2007 taotlusest nr 01-KS:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Kotka Staadion vahel 29. detsembril 2005 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/23 muutmise kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste kokkuleppe muutmise kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Mittetulundusühingule Kotka Staadion.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

2. mai 2007

korralduse nr 797-k

LISA

 

29. detsembril 2005 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/23 muutmise kokkulepe

 

 

 

Käesolev heade kavatsuste kokkuleppe muutmise kokkulepe on sõlmitud Tallinnas ….. mail 2007.

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse …. mai 2007 korralduse nr …-k alusel

ja

Mittetulundusühing Kotka Staadion (registrikood 80154869), asukohaga Linnu tee 9, 11317 Tallinn, keda esindab juhatuse liige Garik Iknojan, kes tegutseb põhikirja alusel

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled lepivad kokku muuta nende vahel 29. detsembril 2005 sõlmitud heade kavatsuste kokkulepet (edaspidi nimetatud kokkulepe).

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2005 korraldusega nr 2623-k heakskiidetud ja 29. detsembril 2005 sõlmitud kokkulepet alljärgnevalt:

1.1 täiendada kokkulepet punktiga 102 järgmises sõnastuses:
“102. Tallinna linn toetab Mittetulundusühingut Kotka Staadion 2007. aastal täiendavalt 2 (kahe) miljoni krooniga.“.

1.2 täiendada kokkulepet punktidega 12.5 ja 12.6 järgmises sõnastuses:
„12.5    1 (üks) miljon krooni hiljemalt 8. juunil 2007.“
„12.6    1 (üks) miljon krooni hiljemalt 6. juulil 2007.“.

1.3 muuta kokkuleppe punkti 13 järgmises sõnastuses:
„13. Punktides 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 ja 12.6 fikseeritud toetuse suuruse eraldamiseks sõlmib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Mittetulundusühinguga Kotka Staadion toetuse kasutamise lepingu.“.

2. Käesolev kokkulepe jõustub selle allakirjutamise hetkest mõlema poole poolt.

3. Käesolev kokkulepe on koostatud ja alla kirjutatud kahes eksemplaris, millest mõlemad pooled saavad ühe eksemplari.

 

 

 

Kaia Jäppinen                                                                              Garik Iknojan

Tallinna linn                                                                                  Mittetulundusühing Kotka Staadion

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär