Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse "A le Coq Tallinna vanalinna suusasprint 2007" korraldamiseks Vabaduse väljakul, liikluskorraldus ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 796
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 796-k

 

 

Nõusoleku andmine avaliku ürituse “A le Coq Tallinna vanalinna suusasprint 2007“ korraldamiseks Vabaduse väljakul, liikluskorraldus ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4, 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“, 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 10 lg 3, § 18 lg 1 ja § 19, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p 1 ja § 4 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna linnasekretäri 1. aprilli 2003 käskkirja nr PO-3/03/256 punktiga 1.12 ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt mittetulundusühing Fortium 5. aprilli 2007 avaliku ürituse loa taotlusest:

 

 

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega mittetulundusühingule Fortium (registrikood 80247989) meelelahutusliku ürituse “A le Coq Tallinna vanalinna suusasprint 2007“ korraldamiseks Vabaduse väljaku tasulise parkla alal, Harju ja Niguliste tänaval 12. mail 2007 aastal alates kella 11.00 kuni kella 14.30 Põhja Politseiprefektuuri Kesklinna politseiosakonna, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Kesklinna Valitsuse kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Lubada sulgeda liikluseks Harju tänav, Niguliste tänav, Rataskaevu tänav, Rüütli tänav, Nunne tänav ning Vabaduse väljaku parkla, ürituse “A le Coq Tallinna vanalinna suusasprint 2007“ läbiviimiseks, sellele eelnevateks ettevalmistus- ja järgnevateks taastamistöödeks alates 11. maist 2007 kella 18.00-st kuni 12. maini 2007 kella 22.00-ni.

3. Vabastada mittetulundusühing Fortium (registrikood 80247989) punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemismaksust.

4. Mittetulundusühingul Fortium hüvitada Tallinna linnale Vabaduse väljaku parkla sulgemisega kaasnev saamata jäänud tulu ning paigaldada vajalikud liiklusmärgid vastavalt kooskõlastatud liiklusskeemile.

5. Määrata Vabaduse väljaku parkla kasutamise tasuks 139 812 (ükssada kolmkümmend üheksa tuhat kaheksasada kaksteist) krooni laekumata jääva parkimistulu ja piirete teisaldustööde katmiseks, mis tuleb mittetulundusühingul Fortium kanda AS Ühisteenused parkimistulu arveldusarvele.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Fortium ja AS-ile Ühisteenused.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär