Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Noorte Spordikeskuse likvideerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 794
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2007 - 14.11.2007

KEHTETU

Tlv k 14.11.2007 nr 1966

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 794-k

 

 

Tallinna Noorte Spordikeskuse likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsuse nr 102 “Tallinna Noorte Spordikeskuse lõpetamine“ alusel:

 

 

1. Moodustada linna asutuse Tallinna Noorte Spordikeskuse likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon).

2.  Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Rein Ilves                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja;

aseesimees       Kertu Tiitso                  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti jurist;

liikmed Alfred Kivisaar             Tallinna Noorte Spordikeskuse direktor;

Rain Kattai                   Tallinna Spordi- ja Noorsooameti raamatupidamise osakonna

juhataja;

Virge Roop                  Tallinna Noorte Spordikeskuse direktori asetäitja majandusalal;

Siret Vettik                   Tallinna Noorte Spordikeskuse sekretär-asjaajaja;

Merle Urm                   Tallinna Linnaarhiivi arvestuse ja kogumise sektori arhivaar;

Ilmar Puskar                 Tallinna Elamumajandusameti jurist.

3. Komisjonil alustada likvideerimismenetlust 10. maist 2007 ja lõpetada 25. septembriks 2007. Likvideerimismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. oktoobriks 2007.

4. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele ja linna asutusele Tallinna Noorte Spordikeskusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär