Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Betooni tn 28d asuva endise Rätsepa Mardi-7 kinnistu maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 762
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 18.02.2015 nr 190

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 762-k

 

 

Betooni tn 28d asuva endise Rätsepa Mardi-7 kinnistu maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56, 56¹, 56², 56, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Harju Maavalitsuse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise komisjoni 24. septembri 1993 otsusest nr 1539, millega Rae vallas (Lagedi mõis) asuva endise Rätsepa Mardi-7 kinnistu nr 5098 pindalaga 31,44 ha suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX kumbki ½ mõttelises osas, Rae Vallavalitsuse korraldustest 4. novembril 2003 nr 1273 ja nr 1274, 23. detsembril 2003 nr 1541, 13. jaanuaril 2004 nr 34, 30. septembril 2004 nr 1370, 1371, 1372, 1373, Raasiku Vallavalitsuse korraldusest 31. jaanuaril 2005 nr 18, OÜ TVG Grupp 15. detsembril 2014 koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr 1214-01-MK), Harju Maavalitsuse maa tagastamise toimiku nr 2116 materjalide alusel koostatud Betooni tn 28d katastriüksuse moodustamise toimiku materjalidest:
(Tlv k 18.02.2015 nr 190)

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Betooni tn 28d;

1.2 pindala: 5614 m²;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (osa endisest Rätsepa Mardi-7 kinnistust nr 5098 pindalaga 31,44 ha, millest Tallinna linna piires asub 4,2 ha) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harjumaa.

3. Tagastataval maa hooneid ei asu (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 28.03.2007).

4. Betooni tn 28d maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt juurdepääsu tagamiseks on Betooni tn 28d ja naaberkinnistute omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

5. Endise Rätsepa Mardi-7 kinnistu nr 5098 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala osas, mille suurus on 15386 m², lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146, tuba 278, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega.

8. Lõpetada senine maakasutus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

                                                                                                    Linnasekretär