Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 761
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 761-k

 

 

Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lõike 2 punkti 3, § 571 lõike 1, Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 23 ja 24 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8, § 96 lõike 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 56 „Pirita linnaosa põhimäärus“ § 16 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lõikega 4, § 16 lõikega 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldusega nr 2540-k ning tulenevalt linnapea ettepanekust ja Pirita Linnaosa Halduskogu 30. aprilli 2007 otsusest nr 15:

 

 

1. Nimetada Tiit Terik Pirita linnaosa vanema ametikohale alates 7. maist 2007 Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Määrata Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku ametipalgaks 26 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates 7. maist 2007.

3. Tiit Terikul puudub avaliku teenistuse staaž ametisse nimetamise kuupäeva seisuga.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Terikule ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

                                                                                                    Linnasekretär