Põhja-Tallinna vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 760

Redaktsiooni kehtivus 02.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 760-k

 

 

Põhja-Tallinna vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lõike 2 punkti 3, § 571 lõike 1, Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 23 ja 24 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8, § 96 lõike 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 57 „Põhja-Tallinna põhimäärus“ § 16 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lõikega 4, § 16 lõikega 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldusega nr 2541-k ning tulenevalt linnapea ettepanekust ja Põhja-Tallinna Halduskogu 30. aprilli 2007 otsusest nr 7-3/22:

 

 

1. Nimetada Enno Tamm Põhja-Tallinna vanema ametikohale alates 7. maist 2007 Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Määrata Põhja-Tallinna vanema Enno Tamme ametipalgaks 26 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates 7. maist 2007.

3. Enno Tammel on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 8 aastat, 4 kuud ja 4 päeva.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Enno Tammele ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

                                                                                                    Linnasekretär