Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tugikeskus Juks põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 määrus number 40
Jõustumine:07.05.2007
Kehtetuks tunnistamine:15.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2011 - 15.01.2016 [RT IV, 27.06.2013, 87]
Märkus: Pealkiri kuni 16.11.2011: Tallinna Puuetega Noorte Keskuse Juks põhimäärus

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.01.2016 nr 1 [RT IV, 12.01.2016, 2 - jõust. 15.01.2016]

REDAKTSIOON:

Tlv m 16.11.2011 nr 121, jõustumine 21.11.2011
Tlv m 18.06.2008 nr 45 jõust. 23.06.2008

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 40

 

 

 

 

 

Tallinna Tugikeskus Juks põhimäärus

(Tlv m 16.11.2011 nr 121, jõustumine 21.11.2011)

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ja Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsuse nr 88 „Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse „Juks“ nime muutmine“ alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Üldsätted

(1) „Tallinna Tugikeskus Juks“ (edaspidi – asutus) on Tallinna linna segatüüpi hoolekandeasutus keskmise ja raske vaimupuudega inimestele sotsiaalteenuste osutamiseks.
(Tlv m 16.11.2011 nr 121, jõustumine 21.11.2011)

(2) Asutuse ametlik nimi on eesti keeles – „Tallinna Tugikeskus Juks“, inglise keeles „Tallinna Support Center Juks“.
(Tlv m 16.11.2011 nr 121, jõustumine 21.11.2011)

(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Kraavi tn 12/Pihlaka tn 10, 11211 Tallinn.

(4) Asutus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi - amet) hallatav asutus, mis on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

(5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Asutusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel ja tema struktuuriüksustel võib olla oma sümboolika.

(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna linna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

(1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult ametiga õigus moodustada struktuuriüksusi, mida juhivad juhatajad, kes alluvad otse direktorile.

(2) Asutuse ülesannete elluviimine toimub erinevate osakondade tegevuse kaudu. Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised osakonnad:

1) arenduskeskus aadressil Kraavi tn 12/Pihlaka tn 10;

2) töökeskus aadressil Ehitajate tee 82.

§ 3.  Eesmärk ja ülesanded

(1) Asutuse tegevuse eesmärgiks on luua keskmise ja raske vaimupuudega inimestele (edaspidi – kliendid) võimalused saada kvaliteetseid sotsiaalteenuseid turvalises ja loovas arengukeskkonnas nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks.

(2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

1) koostab rehabilitatsiooniplaane ja osutab rehabilitatsiooniteenuseid;

2) osutab klientide tegevusvõime arendamiseks/säilitamiseks vastavate erialaspetsialistide osavõtul sotsiaal- ja sellega seonduvaid teenuseid;

3) korraldab klientidele iseseisvumis- ja toimetulekuõpet;

4) teeb koostööd riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega kaitstud töö ja toetatud töö teenuse osutamiseks;

5) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;

6) algatab hoolekande arendusprojekte ja osaleb hoolekande arendusprojektides;

7) korraldab asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;

8) kirjastab ja levitab asutuse tegevusega seotud õppe- ja infotrükiseid;

9) korraldab sotsiaalsektoris ja selle sidusvaldkondades töötavate inimeste täienduskoolitust;

10) arendab kontakte ja koostööd sarnaste  asutuste ning organisatsioonidega oma tegevuse kvaliteedi tõstmiseks.

§ 4.  Teenused

(1) Asutus osutab järgmisi teenuseid:

1) rehabilitatsiooniteenus;

2) kaitstud töö teenus;

3) toetatud töö teenus;

4) igapäevaelu toetamise teenus;

5) sotsiaalnõustamine;

6) ööpäevaringne hooldamine.
(Tlv m 18.06.2008 nr 45 jõust. 23.06.2008)

(2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib asutus osutada asutuse klientidele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks, ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks, arendamiseks ja soodsa keskkonna kujundamisele suunatud muid iseseisvat toimetulekut parandavaid teenuseid.

(3) Eesmärgist tulenevalt võib asutus osutada tasulisi teenuseid.

§ 5.  Vara ja vahendid

(1) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna linna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna linna õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Asutus võib vastu võtta sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6.  Juhtimine

(1) Asutust juhib direktor. Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ameti juhataja.

(2) Direktor oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras:

1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;

2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud  ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab  töötajatega töölepinguid;

5) esitab asutuse eelarve projekti, asutuse alaeelarve ning eelarve täitmise aruande vastavalt linna õigusaktides kehtestatud korrale;

6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

7) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ameti juhataja;

8) teavitab ametit eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;

9) vastutab asutuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest, eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;

10) täidab muid ülesandeid.

(3) Asutuse direktorit asendab direktori asetäitja või ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 7.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

(2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele tsentraliseeritult amet.

(3) Asutus koostab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse  ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.  Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

(3) Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

§ 9.  Määruse osaline kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 7. mail 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär