Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Terakese Lasteaia põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 määrus number 39
Jõustumine:07.05.2007
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 39

 

 

 

Tallinna Terakese Lasteaia põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduva seaduste muutmise seaduse § 24, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 1999 määruse nr 108 „Tallinna Kesklinna koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine“ punktiga 9 kinnitatud Tallinna Terakese Lasteaia põhimääruses järgmised muudatused:

1) asendada põhimääruse tekstis sõna „Haridusministeerium“ sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium“ vastavas käändes ja sõna „haridusminister“ sõnadega „haridus- ja teadusminister“ vastavas käändes;

2) punktist 1.5 jätta välja teine lause;

3)  muuta punkti 2.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad ja liitrühmad.“;

4) muuta punkti 6.9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.“;

5) muuta punkti 7.4.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „kannab vastutust lasteasutuse arengu ning eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;“;

6) muuta punkti 7.4.5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „7.4.5 korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;“;

7) punktist 7.4.7 jätta välja sõnad „kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga“;

8) asendada punktis 8.3 sõnad „eelarve kava“ sõnadega „eelarve projekti“;

9) muuta punkti 8.4 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub riigieelarve ja linnaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest.“;

10) muuta punkti 8.6.3 teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;“;

11) muuta punkti 8.7 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.7 Lasteasutus hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid linna eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.“;

12) muuta punkti 8.9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.9 Lasteasutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele. Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.“.

§ 2.  Määrus jõustub 7. mail 2007.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär