Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Valdeku Põhikooli likviteerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 742
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 742-k

 

 

Tallinna Valdeku Põhikooli likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2007 otsustuse nr 41 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Valdeku Põhikooli likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees:            Meelis Kond                Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor;

aseesimees:       Natalja Lapikova          Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

                                                            üldhariduse osakonna vanemspetsialist;

liikmed: Maie Ringo                   Tallinna Haridusameti personaliosakonna juhataja;

                        Mari Toodo                  Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Jaak Härma                  Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse raamatupidamise osakonna I sektori peaspetsialist;

                        Larissa Dorodnova       Tallinna Valdeku Põhikooli direktor;

                        Anatoli Astahhov          Tallinna Valdeku Põhikooli majandusjuhataja;

                        Ljudmilla Astahhova     Tallinna Valdeku Põhikooli sekretär;

Jelena Kozlova Tallinna 53. Keskkooli direktori asetäitja majanduse alal.

 

3.  Komisjonil alustada likvideerimismenetlust 7. maist 2007 ja lõpetada 1. novembriks 2007. Likvideerimismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2007.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär