Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna 63.Põhikooli likvideerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 741
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 741-k

 

 

Tallinna 63. Põhikooli likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2007 otsustuse nr 40 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna 63. Põhikooli likvideerimiseks.

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Viivi Lokk                    Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse                                                                                 üldhariduse osakonna juhataja;

aseesimees       Urve Raudsepp-Alt      Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse                                                                     üldhariduse osakonna peaspetsialist;

liikmed           Merike Lepiku                Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse                                                                                       raamatupidamise osakonna I sektori peaspetsialist;

Maie Ringo                   Tallinna Haridusameti personaliosakonna juhataja;

Juhan Tuppits               Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse haldusosakonna peaspetsialist;

Mari Toodo                  Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Alla Zolotova               Tallinna 63. Põhikooli direktori kohusetäitja;

Nadeþda Garmað          Tallinna 63. Põhikooli direktori asetäitja majandusalal;

Irina Leonova               Tallinna 63. Põhikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

3. Komisjonil alustada likvideerimismenetlust 7. maist 2007 ja lõpetada 1. novembriks 2007. Likvideerimismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2007.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär