Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõle Gümnaasiumi ümberkujundamiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 738
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 738-k

 

 

Sõle Gümnaasiumi ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2007 otsuse nr 32 alusel:

 

 

1. Moodustada Sõle Gümnaasiumi ümberkujundamiskomisjon (edaspidi komisjon).

2.  Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Viivi Lokk                    Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna juhataja;

aseesimees       Signe Kast                    Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna peaspetsialist;

liikmed Svetlana Sheng Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

raamatupidamise osakonna I sektori peaspetsialist;

Reet Uustal                   Tallinna Haridusameti personaliosakonna peaspetsialist;

Mari Toodo                  Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Õie Raudmägi               Sõle Gümnaasiumi direktor;

Jaanus Kallo                 Sõle Gümnaasiumi direktori asetäitja majanduse alal.

3. Komisjonil alustada ümberkujundamismenetlust 10. maist 2007 ja lõpetada 1. novembriks 2007. Ümberkujundamismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2007.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär