Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Läänekaare tn 13 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 705
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 705-k

 

 

Läänekaare tn 13 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, § 19¹ lg 1 p 2 ja lg 2, §36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56, 56¹, 56² ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. jaanuari 2001 otsusest nr 11944, millega on Tallinnas, Läänekaare tn 13, endine Lääne tn 13, endisel kinnistul nr 2879 asunud krundi suurusega 1007 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX ½ mõttelises osas ja XXXXXXXX ½ mõttelises osas, Tallinna notar Maive Ottase 12. märtsil 2007 koostatud ja tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri number 1380, millega XXXXXXXX loovutas talle kuuluva maa tagastamise nõudeõiguse ½ suuruse mõttelise osa XXXXXXXX, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ 8. mail 2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr TK-1019 ja maa tagastamise toimiku number 3571 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Läänekaare tn 13;

1.2 pindala: 1018 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2879 pindalaga 1007 m2) järgmisele isikule: XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101005340 elamu ja ehitisregistri koodiga 101005341 majandushoone) ning rajatis (ehitisregistri koodiga 220391926 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 5. jaanuaril 2007.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2879 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146, tuba 278, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 tähenduses;

6.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär