Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maa-ameti juhataja ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 704
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 704-k

 

 

Maa-ameti juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, § 127 lg-te 1, 2 ja 4 alusel, § 132 lg-te 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse punktiga 4.1, Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“, Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktiga 5 ja tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Eha Võrk Maa-ameti juhataja ametikohalt 19. aprillil 2007 Avaliku teenistuse seaduse § 127 lõike 1 alusel seoses tema kinnitamisega linnavalitsuse liikmeks ja nimetamisega abilinnapea ametikohale.

2. Eha Võrgul anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Maa-ameti vara tagastamise osakonna juhataja Tiit Mägerile ning esitada 30. aprilliks k.a üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

3. Maa-ametil maksta Eha Võrgule hüvitust kasutamata puhkuse eest 27 kalendripäeva ulatuses.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Eha Võrgule, Tiit Mägerile ja Maa-ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär