Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2007 määrus number 31 [RT IV, 27.06.2013, 69]
Jõustumine:23.04.2007
Kehtetuks tunnistamine:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2016 - 07.04.2019 [RT IV, 16.03.2016, 58]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.03.2019 nr 14 [RT IV, 04.04.2019, 18 - jõust. 07.04.2019]
REDAKTSIOON:
Tlv m 09.03.2016 nr 12 [RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    18. aprill 2007 nr 31

 

 

 

 

 

Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 lg 1 alusel.
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Reguleerimisala

Käesolev määrus reguleerib sotsiaalhoolekande korraldamist Tallinna linna haldusterritooriumil ja linnaosade valitsuste ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi amet) ülesandeid sotsiaalhoolekande korraldamisel.

§ 2.  Üldsätted

(1) Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on sotsiaalteenuste ja muu abi osutamise ning sotsiaaltoetuste maksmise kaudu isiku või perekonna toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamine või kergendamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

(2) Sotsiaalhoolekannet korraldab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ja linnaosade valitsuste kaudu. Sotsiaalhoolekandeks vajalikud ressursid planeerivad amet ja linnaosade valitsused oma eelarvesse.

(3) Linnaosade valitsuste alatiste komisjonidena tegutsevad sotsiaalhoolekande komisjonid vaatavad läbi linnaosa valitsusele esitatud sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmise taotlused juhul, kui taotluse esitaja nõuab taotluse lahendamist komisjoni poolt või kui taotlust lahendav linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja annab taotluse lahendamise üle sotsiaalhoolekande komisjonile.

§ 3.  Ameti ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel

(1) Sotsiaalhoolekande korraldamiseks amet:

1) koostab Tallinna sotsiaalhoolekande arengudokumendid;

2) töötab välja sotsiaalteenuste nõuded;

3) planeerib sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste struktuuri;

4) korraldab ülelinnaliste sotsiaalteenuste osutamist ja peab arvestust osutatud sotsiaalteenuste üle;

5) valmistab ette, kaasates vajadusel linnaosade valitsusi, sotsiaalhoolekannet käsitlevate Tallinna linna õigusaktide eelnõud;

6) töötab välja, koordineerib ja korraldab ülelinnalisi sotsiaalhoolekandeprogramme ja -projekte;

7) töötab välja sotsiaalhoolekande linnaeelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted;

8) nõustab linnaosade valitsusi sotsiaalhoolekande korraldamisel ning ameti ja linnaosade valitsuste hallatavaid hoolekandeasutusi sotsiaalteenuste osutamisel;

9) kujundab linnas sotsiaalhoolekande ühtset praktikat;

10) kogub ja analüüsib sotsiaalhoolekandealast informatsiooni ja edastab teabe Sotsiaalministeeriumile, maavanemale, linnavalitsusele, linnaosade valitsustele, asjaomastele organisatsioonidele ja   linna elanikkonnale;

11) korraldab sotsiaalhoolekandeteemalisi seminare, teabepäevi ja rakendab muid Tallinna elanikkonna teavitamise võimalusi.

(2) Oma ülesannete täitmiseks teeb amet koostööd linnaasutustega ning sotsiaalhoolekandega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

(3) Amet teostab järelevalvet ameti hallatavate hoolekandeasutuste ja lepinguliste partnerite poolt sotsiaalteenuste osutamise üle.

§ 4.  Linnaosa valitsuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel

(1) Sotsiaalhoolekande korraldamiseks linnaosa valitsus:

1) töötab välja linnaosa sotsiaalhoolekande arengukava linnaosa arengukava osana lähtudes Tallinna arengukavast ja Tallinna sotsiaalhoolekande arengukavast;

2) planeerib linnaosas osutatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste struktuuri ja mahu;

3) korraldab linnaosas sotsiaalteenuste osutamist ja maksab sotsiaaltoetusi;

4) suunab isikuid linnaosas korraldatavatele ja ülelinnalistele sotsiaalteenustele;

5) peab arvestust linnaosas korraldatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste üle;

6) kannab andmeid sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse;
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

7) kogub ja analüüsib ning esitab ametile ja linnaosa elanikkonnale sotsiaalhoolekandealast informatsiooni, teavitab erinevaid infokandjaid kasutades linnaosa elanikkonda sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise tingimustest ja korrast.

(2) Oma ülesannete täitmiseks teeb linnaosa valitsus koostööd linnaasutustega ning sotsiaalhoolekandega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

(3) Linnaosa valitsus teostab järelevalvet linnaosa valitsuse hallatavate hoolekandeasutuste ja lepinguliste partnerite poolt sotsiaalteenuste osutamise üle.

§ 5.  Sotsiaalhoolekande subjekt ja abiandmise korraldamine

(1) Sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi või muud abi antakse  toimetulekuraskustes ja elatusvahendite ja / või eluaseme kaotuse, puudumise või ebapiisavuse tõttu sotsiaalselt abitus olukorras isikule.

(2) Sotsiaalteenuste ja muu abi andmist isikutele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, korraldab linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil isik alaliselt või peamiselt elab. Isiku peamine või alaline elukoht on koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab. Peamine või alaline elukoht ei pea olema rahvastikuregistri järgne elukoht. Piiratud teovõimega alaealise elukoht on tema vanemate või eestkostja elukoht. Eestkostja või vanema nõusolekul võib alaealise elukohaks lugeda ka koha, kus alaealine alaliselt või peamiselt elab. Kui vanemad elavad lahus, on alaealise elukohaks selle vanema elukoht, kelle juures ta elab. Eestkoste all oleva piiratud teovõimega täisealise isiku elukohaks loetakse eestkostja elukoht või eestkostja nõusolekul koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab.

(3) Kui isiku alaline elukoht on Tallinnas ja rahvastikuregistrijärgne elukoht mujal, korraldab isikule sotsiaalteenuste ja muu abi andmist linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil isik alaliselt või peamiselt elab, kirjaliku kokkuleppe alusel isiku rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusega. Kirjaliku kokkuleppe alusel kohustub isiku rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsus tasuma sotsiaalteenuste või muu abi osutajale tema poolt tehtud kulude eest arve alusel.

(4) Sotsiaaltoetusi määrab ja maksab linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil on isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht. 

(5) Kui isiku elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldatakse isikule sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmist samadel alustel isikutega, kelle rahvastikuregistrijärgne ja alaline elukoht on Tallinnas. Linnaosa valitsus kohustub sellisel juhul algatama isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise.

(6) Kodust ja perekonnast eraldatud ning perekonda hooldamisele või asenduskoduteenusele paigutatud lapse elukoha, hooldamise ja kasvatamise, tema sidemete säilimise kodukohaga, eelduste loomise tagasipöördumiseks perekonda, kodukohta tagasituleku, elluastumise ja järelevalve kuue kuu jooksul pärast elluastumist korraldab linnaosa valitsus, kes lapse perekonda hooldamisele või asenduskoduteenusele paigutas.

(7) Kinnipidamiskohast vabanenud isikule korraldab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmist vabastamisõiendi alusel linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil isik viimati rahvastikuregistrijärgselt elas. Kui isik asub elama perekonnaliikmete juurde, kes on vahetanud elukohta, korraldab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmist perekonnaliikmete registreeritud elukoha järgne linnaosa valitsus olenemata isiku kehtivatest elukohaandmetest rahvastikuregistris pöördumise momendil.

§ 6.  Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste või muu abi taotlemine

(1) Sotsiaalteenust, sotsiaaltoetust või muud abi taotlev isik esitab linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse.

(2) Linnaosa valitsusel on õigus saada isiku kohta talle abi andmiseks vajalikke täiendavaid andmeid teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, kui nende andmete avaldamine ei ole seadusega keelatud.

§ 7.  Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmine

(1) [Kehtetu - RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

(2) Isikut, kes vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi (edaspidi juhtum), abistatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Juhtumikorraldus on juhtumi lahendamine linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna spetsialisti poolt eesmärgiga arendada ja parandada isiku toimetulekut ning vältida sotsiaalsete probleemide süvenemist.

(3) Juhtumi üleandmisel teisele linnaosa valitsusele antakse paberkandjal üle juhtumiga seotud oluline teave, mida ei ole dokumenteeritud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris.
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

(4) Sotsiaalteenuseid osutav ameti või linnaosa valitsuse hallatav hoolekandeasutus ja sotsiaalteenuste lepingujärgsed osutajad on kohustatud andma infot ja tagasisidet isiku sotsiaalteenusele suunanud linnaosa valitsusele sotsiaalteenuste osutamise kohta. Sotsiaalteenusele suunatud isikuga aset leidvatest erakorralistest sündmustest, olukordadest ja teatavaks saanud asjaoludest informeeritakse viivitamatult isiku sotsiaalteenusele suunanud linnaosa valitsust  (sotsiaalhoolekande osakonda).

(5) Isikult võib võtta temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. Võetav tasu oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku ning tema perekonna majanduslikust olukorrast.

(6) Sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi ja muud abi antakse isikule seni, kuni isik on saavutanud iseseisva toimetulekuvõime ja ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 8.  Vaidluste lahendamine

(1) Sotsiaalhoolekande korraldamisega seotud linnaosade valitsuste omavahelisi ning linnaosade valitsuste ja ameti vahelisi vaidlusi lahendab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea.

(2) [Kehtetu - RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

(3) [Kehtetu - RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

§ 9.  Määruse rakendamine

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja kinnitab sotsiaalhoolekande korraldamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. aprillil 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär