Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale
Tallinna Linnavalitsus 11.04.2007 korraldus number 647
Redaktsiooni kehtivus:11.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. aprill 2007 nr 647-k

 

 

Koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna Linnavalitsuse, Pärnu Linnavalitsuse ja Mittetulundusühingu Eesti Elamumessid vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Taavi Aasa Tallinna Linnavalitsuse nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Pärnu Linnavalitsusele ja Mittetulundusühingule Eesti Elamumessid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

11. aprilli 2007

korralduse nr 647-k

LISA

 

 

 

K O O S T Ö Ö L E P I N G

 

                                                                                    Tallinnas, …….aprillil 2007.a.

           

 

1.

LEPINGUOSALISED

 

Lepinguosalised on:

 

1.1

Tallinna Linnavalitsus asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199 (edaspidi nimetatud “Tallinna linn“), keda esindab

 

abilinnapea Taavi Aas, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse        aprilli 2007 korralduse   nr         -k alusel,

1.2.

Pärnu Linnavalitsus  asukohaga Uus tn 4, Pärnu 80098 (edaspidi nimetatud "Pärnu linn"), keda esindab               

kes tegutseb

.............................................................................,

1.3.

Mittetulundusühing Eesti Elamumessid  registrikoodiga 80231860, asukohaga Narva mnt 90 Tallinn 10127 (edaspidi nimetatud "MTÜ"), keda esindab juhatuse liige Meelis Niin, kes tegutseb                                             , keda edaspidi nimetatakse ühiselt “Lepinguosalised“) sõlmivad  käesoleva koostöölepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

 

2.

LEPINGU OBJEKT

 

2.1.

Käesoleva Lepingu objektiks on elamumesside korraldamine Pärnu linnas 2009. aastal ja Tallinna linnas 2010. aastal.

 

 

3.

ELAMUMESSIDE KORRALDAMISE EESMÄRGID NING LEPINGUOSALISTE KOOSTÖÖ MESSIDE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

 

3.1.

Elamumesside korraldamise eesmärkideks on:

 

 

3.1.1.

     ttutvustada, juurutada ja arendada innovaatilisi arhitektuurseid ideid ja

     iinsenertehnilisi lahendusi Eesti elamuehituses;

 

3.1.2.

kaasa aidata energiasäästlike ehitusprintsiipide tutvustamisele, juurutamisele ja arendamisele;

 

3.1.3.

kvaliteetse elukeskkonna edendamine;

 

3.1.4.

arendada rahvusvahelisi kontakte ja koostööd;

 

3.1.5.

toetada arhitektuuri, sisekujunduse, ehituse, maastikukujunduse jmt.erialade õppeasutusi, korraldada õppeseminare elamumesside raames.

 

3.2.

Lepinguosalised teevad elamumesside eesmärkide saavutamiseks koostööd alljärgnevates valdkondades:

 

 

3.2.1.

     lelamumessi korraldamise eesmärkide püstitamine;

 

3.2.2.

elamumessi korraldamise ettevalmistamine;

 

3.2.3.

arhitektuurse planeerimistöö ja projekteerimise reeglite ettevalmistamine;

 

3.2.4.

messil osalevate arhitektuuribüroodele, ehitusettevõtetele jt. messil osalejatele osalemise reeglite ettevalmistamine;

 

3.2.5.

messi läbiviimisega seotud toimingute, protseduuride ja tööde ettevalmistamine ja läbiviimine.

 

3.3.

Punktides 3.2.1-3.2.5. loetletud toimingute läbiviimiseks moodustavad Lepinguosalised vajadusel projektimeeskondi, määratledes nende tegevuse õiguslikud alused eraldi täiendavate lepingutega.

 

 

4.

LEPINGUOSALISTE KINNITUSED

 

4.1.

Lepinguosalised kinnitavad, et:

 

4.1.1.

      teevad igakülgset koostööd elamumesside läbiviimiseks;

 

4.1.2.

teevad igakülgset koostööd kvaliteetse elukeskkonna edendamisel;

 

4.1.3.

teevad koostööd innovatiivsete arhitektuuri ja maa-alade planeeringute juurutamisel ning säästliku energiakasutamise tutvustamisel ja juurutamisel;

 

4.1.4.

taotlevad ühiselt  Euroopa Liidu vahendeid elamumesside ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

4.2.

Tallinna linn ja Pärnu linn kinnitavad, et MTÜ võib kooskõlastatult kasutada Tallinna linna logo, mis on väljatöötatud Aavo Ermeli poolt ja Pärnu linna logo, mis on väljatöötatud OÜ Ühendatud Närvivõrgud (DROOM) poolt, elamumesside marketingis ning Tallinna linna ja Pärnu linna veebilehel on lingid Mittetulundusühingu Eesti Elamumessid veebilehele www.elamumess.ee.

4.3.

Pärnu Linnavalitsus ja MTÜ Eesti Elamumessid on teadlikud, et nende vahel on sõlmitud koostööleping 07.09.2006 aastal, mis jääb peale käesoleva Lepingu sõlmimist jõusse.

           

 

5.

LÕPPSÄTTED

 

5.1.

Leping jõustub kui sellele on alla kirjutanud kõik kolm Lepingu osapoolt ja kehtib kuni kõigi käesoleva Lepinguga sätestatud kohustuste kohase täitmiseni Lepinguosaliste poolt.

 

Tallinna Linnavalitsus

Pärnu Linnavalitsus

                    Taavi Aas

                    Abilinnapea   

 

_____________

 

 

____________

 

 

                                                                                                                                                           

Mittetulundusühing Eesti Elamumessid

Meelis Niin

juhatuse liige

           

_____________

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär