Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ranna tee 3 kinnistu mõttelise osa tasuta Tallinna linnale omandamine, kinnistu kaasomandi kasutamise korra ja kinnistu valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 11.04.2007 korraldus number 637
Redaktsiooni kehtivus:11.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. aprill 2007 nr 637-k

 

 

Ranna tee 3 kinnistu mõttelise osa tasuta Tallinna linnale omandamine, kinnistu kaasomandi kasutamise korra ja kinnistu valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Asjaõigusseaduse § 71 - § 77, § 79, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 11 ja 12 alusel, kooskõlas 20. juuni 2005 määrusega nr 40 “Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014“ ning Ranna tee rekonstrueerimise (Merivälja tee – Tallinna piir) eelprojektiga ja tulenevalt OSAÜHINGU BALTEK ARENDUS 8. märtsi 2007 kirjast:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale OSAÜHINGULT BALTEK ARENDUS (äriregistrikood 10879217,  Toompuiestee 33a, Tallinn 10149) Ranna tee laienduse ehitamiseks vajalik Ranna tee 3 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 7019701, katastritunnus 78402:204:9520, sihtotstarve elamumaa 70%, ärimaa 30%, pindala 3850 m²) 296/3850 mõtteline osa järgmiste tingimustega:

1.1 kinnistu mõttelise osa otsene valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu mõttelise osa omandamiseks kinnistu tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisest;

1.2 kinnistule seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale omandatavat kinnistu mõttelist osa.

2. Sõlmida OSAÜHINGUGA BALTEK ARENDUS punktis 1 nimetatud kinnistu mõtteliste osade valdamise ja kasutamise kokkulepe järgmiste tingimustega:

2.1 Tallinna linna ainuvaldusse ja -kasutusse jääb kinnistu osa pindalaga on 296 m², mis on  korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud tähemärkide A, B, C, D, E, F ja G vahelise maa-alana;

2.2 OSAÜHINGU BALTEK ARENDUS ainuvaldusse ja -kasutusse jääb kinnistu osa pindalaga 3554 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud tähemärkide A, G, F, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T ja U vahelise maa-alana;

2.3 kaasomanikud kannavad nende ainuvalduses ja -kasutuses oleva kinnistu mõttelise osa alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahjud ja kulutused;

2.4 kaasomanikud seavad eesmärgiks muuta kinnistu piire selliselt, et lõpetatakse kinnistu kaasomand, mille tulemusena jääb Tallinna linna ainuomandisse kinnistu, mis tekib punktis 2.1 nimetatud kinnistu osast ning OSAÜHINGU BALTEK ARENDUS ainuomandisse jääb kinnistu, mis tekib punktis 2.2 nimetatud kinnistu osast, mille kohta teha märked kinnistusraamatusse;

2.5 kinnistu piiride muutmise ja kaasomandi lõpetamise nõude tagamiseks kantakse vastav märkus kinnistusraamatusse;

2.6 kinnistute piiride muutmisega seotud kulud (maamõõdutööd, notari tasu ja riigilõivu) tasub Tallinna linn;

2.7 OSAÜHING BALTEK ARENDUS annab nõusoleku Tallinna linna ainukasutusse jäävale kinnistu osale Ranna tee laienduse ehitamiseks;

2.8 Tallinna linn kinnistu kaasomanikuna volitab OSAÜHINGUT BALTEK ARENDUS vastavalt õigusaktidele esitama Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa taotluse ning teostama Tallinna linna ainukasutusse jääval kinnistu osal asuva hoone osa lammutamistöid;

2.9 OSAÜHING BALTEK ARENDUS kohustub teostama vastavalt ehitusloas ettenähtud ulatusele ja tingimustele Tallinna linna ainukasutusse jääval kinnistu osal asuva hoone osa lammutamistööd oma kulul Tallinna linnalt hüvitust nõudmata;

2.10 Tallinna linn kinnistu kaasomanikuna annab nõusoleku OSAÜHINGULE BALTEK ARENDUS vastavalt õigusaktidele kuni hoone osa lammutamiseni paigaldada hoonele reklaamikandjaid ja reklaame;

2.11 taotleda kinnistu valdamise ja kasutamise kokkuleppe kohta kande tegemist kinnistusraamatusse.

3. Määrata punktis 1 nimetatud kinnistu mõttelise osa valitsejaks alates kinnistu mõttelise osa omandiõiguse Tallinna linnale üleminekust Tallinna Kommunaalamet.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistu mõttelise osa omandamisega ning kasutuskorra kokkuleppe sõlmimisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) ja punktis 2.6 nimetatud kinnistute piiride muutmisega seotud kulud;

4.2 teha korraldus teatavaks OSAÜHINGULE BALTEK ARENDUS ja Tallinna Kommunaalametle.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA