Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tatari tn 21d ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
Tallinna Linnavalitsus 11.04.2007 korraldus number 627
Redaktsiooni kehtivus:11.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. aprill 2007 nr 627-k

 

 

Tatari tn 21d ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 3 ja lg 33, § 7 lg 5 ja lg 52, § 20 lg 1, § 21 lg 4, § 22 lg 1, § 221 lg 1 ja lg 6, § 222 lg 1, § 223 lg 1, § 23 lg 1, lg 5 ja lg 6 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 267 kinnitatud Maa ostueesõigusega erastamise korraga, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrusega nr 60 “Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord“ ning tulenevalt Osaühingu Geolander koostatud katastriüksuse plaanist töö nr K-130 ja ostueesõigusega erastatava maa toimiku materjalidest:

 

 

1. Määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa ostueesõigusega erastamiseks Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tatari tn 21d;

1.2 pindala: 222 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E);

1.4 maksustamishind: 44400 krooni vastavalt maa maksustamishinna 18.05.2006 aktile nr 2785.

2. Maa ostueesõigusega erastamise taotleja: Garaažiühistu Tatari 21/23, registrikood 80060163,

aadress Liivalaia tn 40-107, 10145 Tallinn.

3. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda enne müügilepingu sõlmimist 200 (kakssada) krooni maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Arve tasumisel märkida viitenumber 5238050050050225.

4. Ostueesõigusega erastataval maal asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101020933 garaaž) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 09.03.2007.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse    § 54 lg 2 kohaselt;

5.2 järgida Muinsuskaitseseaduse § 25 ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud tingimusi, kuna moodustatav katastriüksus paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ning Tatari tn 21a ja Tatari tn 21b arhitektuurimälestiste kaitsevööndites.

6. Avalikult kasutatavalt teelt:

6.1 on seni toimunud juurdepääs Tatari tn 21d maaüksusele läbi Tatari tn 21b ehitise kangialuse ja Tatari tn 21b maaüksuse ning Tatari tn 23/25 ehitise kangialuse ja Tatari tn 23/25 kinnistu;

6.2 juurdepääsude tagamiseks on Tatari tn 21d, Tatari tn 21b ja Tatari tn 23/25 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 edastada toimik maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks Harju maavanemale;

7.2 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.3 kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär