Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega
Tallinna Linnavolikogu 05.04.2007 otsus number 93
Redaktsiooni kehtivus:05.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 93

 

 

 

 

Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 254 ja § 255 Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14 ja 16.4, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud linnavara valitsemise korra punktidest 11 ja 12 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Vahetada Tallinna linna omandis olev Vana-Viru tn 3 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 138901, katastritunnus 78401:101:1040, pindala 540 m2, sihtotstarve ärimaa, kinnistul asub asutusehoone suletud netopinnaga 714,9 m², mis on 12. novembril 1993 Tallinna Linnavarade Ameti ja Osaühing Creo Kinnisvara (endine AKTSIASELTS CREO KINNISVARA) vahel sõlmitud hooldusrendilepingu nr 2 alusel antud üheksakümne üheksaks (99) aastaks rendile Osaühingule Creo Kinnisvara) aktsiaseltsi Restor (äriregistrikood 10049450, asukohaga Lai tn 29, Tallinn) omandis olevate Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 8547001 kantud korteriomandiga, 1608/21160 (üks tuhat kuussada kaheksa kahekümne ühe tuhande ühesaja kuuekümnendikku) mõttelist osa maatükist, katastritunnusega 78401:101:2100, sihtotstarbega transpordi- ja elamumaa, asukohaga Tallinna linn, Suurtüki tn 4c, pindalaga 3611 m2, ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 9 (plaanil nr 9), üldpinnaga 160,8 m2; Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korterimandi kinnistusregistri registriossa nr 8547101 kantud korteriomandiga, 923/21160 (üheksasada kakskümmend kolm kahekümne ühe tuhande ühesaja kuuekümnendikku) mõttelist osa maatükist, katastritunnusega 78401:101:2100, sihtotstarbega transpordi- ja elamumaa, asukohaga Tallinna linn, Suurtüki tn 4c, pindalaga 3611 m2, ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 10 (plaanil nr 10), üldpinnaga 92,3 m2; Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korterimandi kinnistusregistri registriossa nr 8547201 kantud korteriomandiga, 1106/21160 (üks tuhat ükssada kuus kahekümne ühe tuhande ühesaja kuuekümnendikku) mõttelist osa maatükist, katastritunnusega 78401:101:2100, sihtotstarbega transpordi- ja elamumaa, asukohaga Tallinna linn, Suurtüki tn 4c, pindalaga 3611 m2, ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 11 (plaanil nr 11), üldpinnaga 110,6 m2; Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa nr 8547301 kantud korteriomandiga, 918/21160 (üheksasada kaheksateist kahekümne ühe tuhande ühesaja kuuekümnendikku) mõttelist osa maatükist, katastritunnusega 78401:101:2100, sihtotstarbega transpordi- ja elamumaa, asukohaga Tallinna linn, Suurtüki tn 4c, pindalaga 3611 m2, ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 12 (plaanil nr 12), üldpinnaga 91,8 m2; Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korterimandi kinnistusregistri registriossa nr 8547401 kantud korteriomandiga, 1789/21160 (üks tuhat seitsesada kaheksakümmend üheksa kahekümne ühe tuhande ühesaja kuuekümnendikku) mõttelist osa maatükist, katastritunnusega 78401:101:2100, sihtotstarbega transpordi- ja elamumaa, asukohaga Tallinna linn, Suurtüki tn 4c, pindalaga 3611 m2, ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 13 (plaanil nr 13), üldpinnaga 178,9 m2; korteriomanditega (edaspidi nimetatud Korteriomandid), järgmistel tingimustel:

1.1 Tallinna linn ja aktsiaselts Restor (edaspidi koos nimetatud Pooled) hindavad Vana-Viru tn 3 kinnistu (edaspidi nimetatud Kinnistu) väärtuseks 25 000 000 (kakskümmend viis miljonit) krooni;

1.2 Pooled hindavad Korteriomandite ja sellega seotud kõigi õiguste väärtuseks kokku kakskümmend viis miljonit (25 000 000) krooni;

1.3 Pooled lepivad kokku, et tulenevalt vahetatavate Kinnistu ja Korteriomandite võrdsest väärtusest nad teineteisele kompensatsiooni ei maksa ning neil ei ole tulenevalt eeltoodust teineteise vastu mingeid varalisi nõudmisi ega pretensioone;

1.4 Korteriomandite valdus antakse Tallinna linnale üle vahetuslepingu (edaspidi leping) sõlmimisel. Korteriomandite päraldisteks olevad dokumendid (ehitusloa taotlemiseks vajalikud materjalid) on aktsiaselts Restor Tallinna linnale üle  andnud ehitusloa taotlemise käigus;

1.5 Korteriomandite ja Kinnistu juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb omandajale üle lepingu sõlmimisest;

1.6 aktsiaselts Restor kannab kõik Korteriomanditega seotud kulud kuni otsese valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates valduse üleandmisest ning Tallinna linna nõudmisel esitab Tallinna linnale maksedokumendid, mis tõendavad nimetatud kohustuse täitmist;

1.7 Tallinn linn kannab kõik Kinnistuga seotud kulud kuni otsese valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates valduse üleandmisest ning aktsiaseltsi Restor nõudmisel esitab aktsiaseltsile Restor maksedokumendid, mis tõendavad nimetatud kohustuse täitmist;

1.8 Tallinna linn, aktisaselts Restor ja Korteriomandite omanikud (edaspidi koos nimetatud Pooled) lepivad kokku, et:

1.8.1 Tallinna linna kui Korteriomandite omaniku valdusse ja kasutusse jääb maa-ala Grusbeke-tagusest tornist kuni Rannamäe teeni, milline on tähistatud otsuse lisaks oleval plaanil viirutatud alana. Pooled lepivad kokku, et nimetatud maa-ala jääb avatud linnaruumiks, kuhu ei rajata maapinnaga püsivalt ühendatud või ajutisi hooneid (sh ei ehitata välja Korteriomandite reaalosi) ning sellele on tagatud vaba juurdepääs Rannamäe teelt igal ajal ning samuti on tagatud jalakäijatele läbipääs läbi Suurtüki elamukvartali, välja arvatud ajal, mil kehtib Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 3 punktis 2 sätestatud öörahu. Riigi või Tallinna õigusaktidega avaliku korra tagamiseks sätestatud öörahu kehtivuse või tingimuste muutmisel jääb nimetatud kokkulepe kehtima ning jalakäijatele üle Suurtüki tn 4c kinnisasja läbipääsu tagamisel lähtutakse riigi või Tallinna õigusaktide muudetud regulatsioonist;

1.8.2 Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosadesse nr 8546201, 8546301, 8546401, 8546501,  8546601, 8546701, 8546801,  8546901, 8547501 ja 8547601 kantud iga Korteriomandi omaniku ainukasutusse jääb tema Korteriomandi juures paiknev ala, milline on tähistatud otsuse lisaks oleval plaanil rohelisega;

1.8.3 punktis 1.8.1 nimetatud maa-ala korrastamise, kasutamise, hooldamise ja heakorra eest vastutab ja sellega seotud kulud kannab Tallinna linn;

1.8.4 punktis 1.8.2 nimetatud maa-ala korrastamise, kasutamise, hooldamise ja heakorra eest vastutab ja sellega seotud kulud kannab Korteriomandi omanik, kelle ainukasutuses ala on;

1.8.5 seoses jalakäijatele läbipääsu tagamisega läbi Suurtüki elamukvartali osaleb Tallinna linn kolmekümne viie protsendi (35%) ulatuses Suurtüki tn 4c kinnisasja hoolduskulude, so teeosa lume- ja prahikoristamise ning selle äraveo kulude kandmises. Ülejäänud kuuskümmend viis (65%) protsenti Suurtüki tn 4c asuva ja eelpool kirjeldatud teeosa hoolduskulud kannavad Korteriomandite omanikud proportsionaalselt oma kaasomandiosa suurusele;

1.8.6 ainukasutusse jäävate osade kasutamine omanike poolt peab toimuma selliselt, et kaasomanikel oleks võimalik takistamatult kasutada tema ainukasutuses olevat osa;

1.8.7 Suurtüki tn 4c asuvate Korteriomandite koosseisu kuuluvate mõtteliste osade valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe kohta kuulub kinnistusraamatusse kandmisele vastavasisuline märkus. Nimetatud kokkulepe jääb kehtima Korteriomandite igakordsete omanike suhtes. Korteriomandi võõrandamisel kohustub Korteriomandi võõrandaja tagama, et Korteriomandi omandaja võtab üle nimetatud kasutuskorra kokkuleppest tulenevad kokkulepped;

1.8.8 Tallinnas Suurtüki tn 4c asuvad Korteriomandid, mis on kantud kinnistusregistri registriosadesse nr 8546601, 8546701, 8546801 ja 8546901, mis jäävad Eppingi ja Grusbeke-taguse torni vahele, ehitab aktsiaselts Restor välja, lähtudes olemasolevast ehitusprojektist;

1.8.9 aktsiaselts Restor ehitab oma kulul valmis teeosa Suurtüki tänavalt kuni Grusbeke-taguse tornini (sealhulgas avalikult kasutatava jalgtee osa) ning sepisaia (koos väravatega) Grusbeke-tagusest tornist risti Rannamäe teeni. Samuti kohustub aktsiaselts Restor Suurtüki tn 4c kinnistu sissesõidu ees oleva tõkkepuu asendama antud piirkonda ja miljööga sobiva ning jalakäijate läbipääsu mittetakistava tõkkepuuga, mille rajamisega seotud kulud kannavad Tallinn linn ja aktsiaselts Restor võrdsetes osades;

1.8.10 Tallinna linn kohustub rajama otsuse punktis 1.8.1 määratletud kinnisasja osale, mis on otsuse lisaks oleval plaanil tähistatud viirutatud alana, avalikult kasutatava kõrghaljastuseta pargiala (antud piirkonda sobiva haljastusvormiga). Pargiala heakorrastus ja haljastus lahendatakse haljastusprojektiga. Korteriomandite omanikud lepivad kokku, et Tallinna linn ei raja pargialale maapinnaga püsivalt ühendatud või ajutisi hooneid. Pargiala rajamise kulud kannab Tallinna linn. Samuti kohustub Tallinna linn oma kulul korrastama (restaureerima) selles osas linnamüüri ja tagama nimetatud alale jäävate Suurtüki tn 4c asuvate Korteriomandite jaoks väljaehitatud trasside ja tehnovõrkude (gaasi- ja veetrass, kanalisatsioon, elekter, sadevete äravool) vastavusse viimise kehtivate nõuete ja normidega. Pargiala rajamiseks ja linnamüüri korrastamiseks vajaliku menetluse (sh projektide tellimise) algatab Tallinna Linnavalitsus hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Tallinn linn teeb endast oleneva, et tagada pargiala väljaehitamine ühe (1) aasta ja kuue (6) kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;

1.8.11 Korteriomandite omanikud avaldavad, et pärast Korteriomandite üleandmist Tallinna linnale ei tee nad takistusi Tallinna linna ainukasutusse jäävast osast eraldiseisva kinnistu moodustamiseks (tähistatud otsuse lisaks oleval plaanil viirutatult) ja on nõus, et Korteriomandi koosseisu kuuluv maa-ala seetõttu väheneb ning kohustuvad sellega seoses andma vajalikud nõusolekud ja sõlmima selleks vajalikud kokkulepped ning seadma läbipääsu tagamiseks Tallinna kasuks läbipääsuservituudi. Kinnistu jagamisega seotud kulud kannab Tallinna linn;

1.8.12 Pooled kinnitavad, et neil ei ole teineteise vastu mingeid varalisi nõudmisi ega pretensioone punktis 1 nimetatud kinnistu ja Korteriomandite vahetuslepingu sõlmimisele eelnenud ajast.

2. Tallinna linn ja aktsiaselts Restor sõlmivad punktis 1 nimetatud lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Tallinna Elamumajandusametil korraldada punktis 1 nimetatud lepingu sõlmimine.

4. Tallinna Linnavalitsusel algatada ühe kuu jooksul punktis 1 nimetatud lepingu sõlmimisest pargiala rajamiseks ja linnamüüri korrastamiseks vajalik menetlus.

5. Punktis 1 nimetatud lepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu ning riigilõivu, tasuvad Tallinna linn ja aktsiaselts Restor võrdsetes osades.

6. Punktis 1 nimetatud Korteriomandid anda pärast nende Tallinna linna omandisse saamist Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi.

7. Tallinna Linnavalitsusel algatada detailplaneering punktis 1.8.11 nimetatud Tallinna linna ainukasutusse jäävast kinnisasja osast eraldiseisva kinnisasja moodustamiseks.

8. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda aktsiaseltsile Restor Vana-Viru tn 3 kinnistu valdus üle ja võtta punktis 1 nimetatud Korteriomandite valdus vastu.

9. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks aktsiaseltsile Restor, Korteriomandite omanikele ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

10. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007
otsuse nr 93
LISA

 

Suurtüki tn 4c maatüki asendiplaan

 

 

 

 

 

Suurtüki tn 4c maatüki asendiplaan

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees