Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ruumiandmete registri asutamine
Tallinna Linnavolikogu 05.04.2007 otsus number 92
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2009 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 02.04.2009 nr 62

Tvk o 05.03.2009 nr 36

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 92

 

 

 

 

Tallinna ruumiandmete registri asutamine

 

 

 

Andmekogude seaduse § 4, § 42, § 43 lõigete 1, 2 ja 5 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 3 ja tulenevalt teenistuslikust vajadusest luua kaasaegne, mitmeid kasutajaid ja andmesisestajaid üheaegselt teenindav Tallinna ruumiandmete register,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Asutada “Tallinna ruumiandmete register“ (edaspidi register) vastavalt seletuskirjale.

2. Registri asutaja on Tallinna Linnavolikogu.

3. Registri omanik on Tallinna linn ja registri vastutav töötleja on Tallinna Linnavalitsus.

4. Registri vastutava töötleja õiguste teostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

5. Registri volitatud töötlejad on Tallinna Linnavolikogu Kantselei, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinna Perekonnaseisuamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Transpordiamet, Haabersti Linnaosa Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus, Põhja-Tallinna Valitsus.

(Tvk o 02.04.2009 nr 62)

6. Suuremahulised registri arendustööd lõpetada hiljemalt 2008. aasta lõpuks.

7. (Kehtetu - Tvk o 02.04.2009 nr 62)

8. Registri asutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile selleks ettenähtud vahendite arvelt. Arendamise, täiendamise ja pidamise kulud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistusele selleks ettenähtud vahendite arvelt.

9. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha otsus teatavaks Tallinna ruumiandmete registri volitatud töötlejateks olevatele Tallinna linna ametiasutustele.

10. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007
otsuse nr 92
LISA

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Tallinna ruumiandmete registri asutamine“ juurde

 

 

 

Käesoleva linnavolikogu otsusega otsustatakse asutada Tallinna ruumiandmete register.

Tallinna ruumiandmete registri asutamisega pannakse alus infosüsteemi väljaarendamisele aluskaardiandmete ja teiste enimkasutatavate ruumiandmete kogumiseks, haldamiseks, analüüsimiseks, levitamiseks ja muul moel kasutamiseks. Registri asutamise peamised eesmärgid on:

Ÿ        süstematiseerida ja parendada Tallinna ruumiandmete kogumist, pidamist, analüüsimist ning levitamist;

Ÿ        luua kaasaegne, mitmeid infosüsteeme, kasutajaid ja andmesisestajaid üheaegselt teenindav register, muutes ruumiandmete kasutamise tsentraalselt hallatavaks, vältides andmete dubleerimist ja tagades kasutajatele kõige värskema seisuga andmete kättesaadavus;

Ÿ        võimaldada ruumiandmete vahetamist standardseid andmevahetusprotokolle kasutades teiste linna ning riigi andmekogudega.

1. Mõisted

1.1 Ruumiandmed – ruumiandmetena käsitletakse käesolevas dokumendis andmeid, mis kirjeldavad nähtuste asukohta (asukoht võib olla ajas muutuv) ja omadusi ruumis. Nähtuste asukohta võib määrata väga mitmeti, näiteks koordinaatide, aadresside, aadressivahemike, postiindeksite, kirjelduste, samuti ruumiliste objektide topoloogiliste suhete järgi. Lihtsalt öeldes on ruumiandmed kõik need andmed, mida saab kaardi peale panna. Ruumiandmed on näiteks: hooned, liiklusmärgid, liiklusloendusandmed, reklaamitahvlid, tehnovõrgud, tänavalõigud, ühistranspordivahendi asukoht jne.

1.2 Metaandmed – metaandmetena käsitletakse käesolevas dokumendis andmeid ruumiandmete kohta, mis aitavad kasutajatel ruumiandmeid leida ja saada ruumiandmete kohta informatsiooni (näiteks: objektide definitsioonid, täpsushinnangud, kogumise aeg, jne).

2. Tallinna ruumiandmete registri loomise eesmärgid

2.1 Tallinna ruumiandmete register peab pakkuma vahendeid linnaruumis paiknevate objektide visuaalseks kujutamiseks ja linnaruumis toimuvate tegevuste analüüsimiseks ning seeläbi hõlbustama linnavalitsuse pädevuses toimuvate igapäevaste protsesside ruumilist kujutamist ja otsuste vastuvõtmist. Tallinnas on juba aastakümneid toodetud 1:2000 aluskaarti, Tallinna Kommunaalameti poolt ka paaril viimasel aastal teemaa-alade kaarti mõõtkavas 1:500. Tänapäeval uuendatakse aluskaarti ortofotodelt, mis on paljude ruumiandmete tootmise allikaks, kuid seejuures ka ise kasutatavad visuaalselt realistliku alusandmestikuna. Lisaks aluskaardile on ortofotodest linna jaoks toodetud ka kogu linna kattev ehitiste 3D mudel ja maapinna kõrgusmudel. Eelpoolnimetatud andmete haldamiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks aga puudub vastav register. Planeerimise ja ehitamise menetlusprotsesside käigus tekivad maa geodeetilise mõõdistamise tulemusena geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistuste plaanid. Asutatav register võimaldab eelpoolnimetatud plaane efektiivselt kasutada aluskaardi uuendamiseks. Lisaks võimaldab loodav register andmebaasipõhiselt koguda ja kasutada tärkandmeid, mida seni kasutuses olev digitaalne kaart ei võimalda. Tulenevalt eelnevast on ruumiandmete registri asutamise eesmärgiks luua võimalused koguda, hallata, analüüsida, levitada ja muul moel kasutada ruumiandmeid (koos metaandmetega), mis:

2.1.1 leiavad Tallinna elanike ja külaliste ning Tallinna Linnavalitsuse struktuuriüksuste ametnike poolt kõige intensiivsemat kasutust, näiteks haldusüksuste jaotus, maakasutus, erinevate asutuste asukohad (toitlustus, kultuur, majutus) või;

2.1.2 kirjeldavad linnakeskkonna reaalsust:


2.1.2.1 plaanilised geodeetilised punktid;

2.1.2.2 kõrguslikud geodeetilised punktid;

2.1.2.3 muud geodeesia nähtused

2.1.2.4 hooned ja hoonete osad;

2.1.2.5 kultuurirajatised;

2.1.2.6 navigatsioonimärgid;

2.1.2.7 piirded;

2.1.2.8 postid ja nende osad;

2.1.2.9 liinid ja torujuhtmed;

2.1.2.10 tehnoloogilised seadmed;

2.1.2.11 muud tehnovõrkude ehitised;

2.1.2.12 muud ehitised;

2.1.2.13 haldus- ja asustusüksused;

2.1.2.14 muud avaliku haldusega seotud territoriaalsed üksused;

2.1.2.15 muud halduse/asustuse nähtused;

2.1.2.16 siseveekogud;

2.1.2.17 vooluveekogud;

2.1.2.18 muud veestiku nähtused;

2.1.2.19 looduslikud taimkattega alad;

2.1.2.20 looduslikud taimkatteta alad;

2.1.2.21 inimtekkelised taimkattega alad;

2.1.2.22 inimtekkelised taimkatteta alad;

2.1.2.23 muud maakasutuse nähtused;

2.1.2.24 muud maakatte nähtused;

2.1.2.25 järsud nõlvad;

2.1.2.26 positiivsed pinnavormid;

2.1.2.27 negatiivsed pinnavormid;

2.1.2.28 reljeefi mudelid;

2.1.2.29 muud pinnamoega seotud nähtused;

2.1.2.30 eri liiki teed ja tänavad;

2.1.2.31 liikluskorraldusvahendid;

2.1.2.32 transpordirajatised;

2.1.2.33 muud transpordi nähtused;

2.1.2.34 muud linnakeskkonda kirjeldavad nähtused.

2.1.2.35 aero- ja ortofotod;

2.1.2.36 linna 3D mudel.


2.2 Hallata katastri aluskaarte Tallinna linna territooriumil.

2.3 Luua kaasaegne, mitmeid kasutajaid, andmetöötlejaid ja infosüsteeme üheaegselt teenindav register. Registrit peavad saama üheaegselt kasutada nii  andmete vaatlejad (N: linnakodanik, maamõõtja, planeerija, arhitekt, päästeametnik, linnavalitsuse töötaja), töötlejad (N: erinevate ruumiandmete uuendajad) kui ka infosüsteemid. Register pakub teenuseid ruumiandmete loomiseks, tarbimiseks ja integreeritud haldamiseks. Registri teenuseid vajavad näiteks järgmised linna registrid ja andmekogud: Tallinna planeeringute register, Tallinna maamaksuregister, Tallinna linnamaa register, Tallinna teeregister, Tallinna haljastuse register (asutamisel), Jäätmevaldajate infosüsteem, Reklaamilubade infosüsteem, erinevad veebikaardirakendused.

2.4 Muuta ruumiandmete kasutamine tsentraalselt hallatavaks, määratledes keskselt kasutajaõiguseid ja rolle. Nii ametnikel kui ka muudel isikutel võimaldatakse kasutada andmeid tulenevalt nende tööülesannetest või põhjendatud vajadustest ning vastavalt kehtestatud kasutajarollidele.

2.5 Tagada kasutajatele kõige värskema seisuga ruumiandmete kättesaadavus.

2.6 Vältida andmete dubleerimist.

2.7 Korrastada geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistuste käigus loodavate andmete hoidmist ja kasutamist, võttes need kasutusse aluskaardi uuendamisel.

2.8 Andmete haldamisel minna planšetipõhiselt lähenemiselt üle ruumiliselt katkematute andmekihtide kasutamisele.

2.9 Ruumiandmete registri loomine peab tagama alljärgnevad tehnilised võimalused.

2.9.1 Võimalus talletada väga suuri andmemahte.

2.9.2 Võimalus tagada kiire andmeedastusvõime.

2.9.3 Võimalus hoida keerulisi geoinfosüsteemidele spetsiifilisi andmetüüpe, nagu näiteks vektorandmed, rastrid, annotatsioonid, CAD‑failid, Triangulated Irregular Network (TIN) relatsioonilises andmebaasis.

2.9.4 Võimalus seada reegleid andmete õigsuse, terviklikkuse ja täpsuse kontrollimiseks.

2.9.5 Võimalus anda ruumilistele nähtustele rikkalikum kontekst. Topoloogiliste ühenduste, ruumiliste ja üldiste seoste loomisega saab kirjeldada nähtuse omadusi ja seoseid teiste nähtustega. Nii saab määratleda, mis juhtub nähtusega, kui temaga seotud nähtust liigutatakse, muudetakse või kustutatakse.

2.9.6 Võimalus tagada pikki toimetamisaegu ja keerulisi geoinfosüsteemi tööprotseduure.

2.9.7 Võimalus pakkuda ja tarbida ruumiandmeid Open Geospatial Consortium (OGC) enamlevinud standarditele vastavalt.

3. Registri põhimääruse koostamisel lähtutakse efektiivse andmevahetuse tagamisest riiklike andmekogudega.

4. Registrisse andmete esitajate loetelu:


4.1 Tallinna Linnavolikogu Kantselei;

4.2 Tallinna Linnakantselei;

4.3 Tallinna Linnavaraamet;

(Tvk o 05.03.2009 nr 36)

4.4 Tallinna Ettevõtlusamet;

4.5 Tallinna Haridusamet;

4.6 Tallinna Keskkonnaamet;

4.7 Tallinna Kommunaalamet ;

4.8 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet;

4.9 Tallinna Linnaarhiiv;

4.10 Tallinna Linnaplaneerimise Amet;

4.11 Tallinna Linnavaraamet;

(Tvk o 05.03.2009 nr 36)

4.12 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;

4.13 Tallinna Perekonnaseisuamet;

4.14 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;

4.15 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet;

4.16 Tallinna Transpordiamet;

4.17 Haabersti Linnaosa Valitsus;

4.18 Tallinna Kesklinna Valitsus;

4.19 Kristiine Linnaosa Valitsus;

4.20 Lasnamäe Linnaosa Valitsus;

4.21 Mustamäe Linnaosa Valitsus;

4.22 Nõmme Linnaosa Valitsus;

4.23 Pirita Linnaosa Valitsus;

4.24 Põhja-Tallinna Valitsus.


5. Registri kasutajad, kes saavad registri andmeid tasuta kasutada

5.1 Kõik kasutajad, kes omavad registri andmete tasuta kasutamise õigusi vastavalt põhimäärusele.

6. Registri kasutuselevõtmiseks vajalike tööde eelarve

6.1 2007. aastaks on registri väljaarendamisega seotud kulutuste katmiseks Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistuse eelarvesse planeeritud kokku 2,2 miljonit krooni.

6.2 2008. aastaks planeeritakse registri arendamiseks 1 miljon krooni.

6.3 Järgnevatel aastatel planeeritakse registri arendustöödeks 500 000 krooni aastas.

7. Registri pidamise kulude arvestus

7.1 2007. aastaks on registri pidamisega seotud kulutused 450 000 krooni.

7.2 Järgnevatel aastatel planeeritakse registri pidamise kuludeks 900 000 krooni aastas.

8. Registri volitatud töötlejad on


8.1 Tallinna Linnavolikogu Kantselei;

8.2 Tallinna Linnakantselei;

8.3 Tallinna Linnavaraamet;

(Tvk o 05.03.2009 nr 36)

8.4 Tallinna Ettevõtlusamet;

8.5 Tallinna Haridusamet;

8.6 Tallinna Keskkonnaamet;

8.7 Tallinna Kommunaalamet ;

8.8 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet;

8.9 Tallinna Linnaarhiiv;

8.10 Tallinna Linnaplaneerimise Amet;

8.11 Tallinna Linnavaraamet;

(Tvk o 05.03.2009 nr 36)

8.12 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;

8.13 Tallinna Perekonnaseisuamet;

8.14 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;

8.15 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet;

8.16 Tallinna Transpordiamet;

8.17 Haabersti Linnaosa Valitsus;

8.18 Tallinna Kesklinna Valitsus;

8.19 Kristiine Linnaosa Valitsus;

8.20 Lasnamäe Linnaosa Valitsus;

8.21 Mustamäe Linnaosa Valitsus;

8.22 Nõmme Linnaosa Valitsus;

8.23 Pirita Linnaosa Valitsus;

8.24 Põhja-Tallinna Valitsus.


9. Otsus on kooskõlastatud tingimusteta Tallinna Linnavolikogu Kantselei, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnavaraameti, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Haridusameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, Tallinna Perekonnaseisuameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Transpordiameti, Haabersti Linnaosa Valitsuse, Tallinna Kesklinna Valitsuse, Kristiine Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Mustamäe Linnaosa Valitsuse, Nõmme Linnaosa Valitsuse, Pirita Linnaosa Valitsuse ja Põhja-Tallinna Valitsusega.

Tallinna Linnavaraamet on teinud ettepanekud, millest ei nõustu alljärgnevatega:

“Register võimaldab teistel linna registritel ja andmekogudel pidada vastava registri või andmebaasi ruumikihte.“.

Registri eesmärgiks ei ole ruumiandmete dubleerimine. Küll aga peab register võimaldama ruumiandmete vahetamist standardseid andmevahetusprotokolle kasutades teiste linna ning riigi andmekogudega (vt seletuskirja alguses välja toodud 3 punkti).

Mõiste integreeritud haldamine hõlmab endas üldistatud kujul paljusid ruumiandmete loomise ja tarbimisega seotud teenuseid sh ka maa-ameti poolt esitatut.

Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse ettepanek: “Muuta otsuse eelnõu p 8 järgmiselt: “8. Registri asutamise, arendamise, täiendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile selleks ettenähtud vahendite arvelt.“.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanek on otsuse eelnõu p 8: “Registri asutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile selleks ettenähtud vahendite arvelt, arendamise, täiendamise ja pidamise kulud  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistusele selleks ettenähtud vahendite arvelt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanek tuleneb asjaolust, et vastava valdkonna kompetents paikneb Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, geomaatika osakonna, geoinformaatika osakonnas.“.

Andmekogude seaduse § 42 kohaselt kohaliku omavalitsuse register on kohalikule omavalitsusele seaduse või muu õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks või kohaliku omavalitsuse töö korraldamise tagamiseks vajalik register.

Andmekogude seaduse § 43 lõigete 1, 2 ja 5 kohaselt asutab kohaliku omavalitsuse registri kohaliku omavalitsuse volikogu. Kohaliku omavalitsuse registri asutamise aluseks on seadus või kohaliku omavalitsuse volikogu otsus. Registri asutaja määrab: registri nime; vastutava töötleja; volitatud töötlejad; registri kasutuselevõtmiseks vajalike tööde tegemise tähtajad; tööde finantseerimise mahu ja allikad; registri pidamise põhimääruse esitamise tähtaja.

(Tvk o 05.03.2009 nr 36)

10. Eelnõu koostamisel on aluseks võetud preambulas viidatud ja käesolevas seletuskirjas kajastamist leidvad õigusaktid: Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2002 määrus nr 42 “Tallinna linna andmekogude andmete ristkasutuse korra kinnitamine“, Tallinna Linnavalitsuse 27. novembri 2002 määrus nr 124 “Üldnõuete kinnitamine Tallinna andmekogude tarkvaralahendustele ja infotehnoloogilisele infrastruktuurile“ ja Tallinna Linnavalitsuse 21. mai 2003 määrus nr 46 “Tallinna andmekogude ja infosüsteemide klassifikaatorite haldamise korra kinnitamine“; andmekogude seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, maakatastriseadus, planeerimisseadus.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees